NTI Reader
NTI Reader

唤 (喚) huàn

huàn verb to call
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Contained in

召唤呼唤叫唤叫唤地狱大叫唤唤做唤起唤醒使唤唤作招唤唤头

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Ban Da Luo Da Shenli Dou She Yiqie Zhou Wang Tuoluoni Jing Da Wei De Zui Sheng Jin Lun Sanmei Zhou Pin 《大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神力都攝一切呪王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧呪品》 Scroll 1 49
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 6 42
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 36 31
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 26
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 7 22
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 12 21
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 35 21
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 38 20
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 14 19
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 28 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
唤呼 喚呼 人大喚呼 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 25
大唤 大喚 昔時不蘭迦葉數在弟子眾舉手大喚 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 11
噭唤 噭喚 大毒大痛噭喚 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 11
往唤 往喚 往喚阿難 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 10
名叫唤 名叫喚 第四名叫喚 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 8
唤言 喚言 佛即喚言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 8
称唤 稱喚 稱喚如來名號 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 7
声唤 聲喚 我以持眾人聲喚波梨子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
世尊唤 世尊喚 世尊喚汝 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 5
唱唤 唱喚 舉聲唱喚者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 5