NTI Reader
NTI Reader

唤 (喚) huàn

huàn verb to call
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Contained in

召唤呼唤叫唤叫唤地狱大叫唤唤做唤起唤醒使唤唤作招唤唤头传唤

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
唤呼 喚呼 人大喚呼 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 25
大唤 大喚 昔時不蘭迦葉數在弟子眾舉手大喚 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 11
噭唤 噭喚 大毒大痛噭喚 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 11
往唤 往喚 往喚阿難 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 10
唤言 喚言 佛即喚言 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 8
名叫唤 名叫喚 第四名叫喚 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 8
称唤 稱喚 稱喚如來名號 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 6
声唤 聲喚 我以持眾人聲喚波梨子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
唱唤 唱喚 舉聲唱喚者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 5
世尊唤 世尊喚 世尊喚汝 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 1 5