NTI Reader
NTI Reader

zēng

  1. zēng verb to increase / to add to / to augment
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: In the sense of 加多 (Guoyu '增' v; Unihan '增')
  2. zēng adjective duplicated / repeated
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: In the sense of 重叠 (Guoyu '增' adj)

Contained in

增长增加增强增多猛增增值增添增光增进增产递增增设增援香港增补字符集增长天王增禄天母增禄佛母增益增一阿含经增壹阿含经南方增长天王转增日增增资增订增订版与日俱增增一经增支部增语触佛说不增不减经不增不减经圣六字增寿大明陀罗尼经增慧陀罗尼经龙舒增广净土文增补民国增修大藏经增上增上果断增长扩增实境增上慢增上缘已生的善法,令它增长增上心增上心学增广增高新增增色扩增

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 20 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 22 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 21 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 18 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 407 414
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 32 385
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 19 378
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 31 371
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 25 371
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 24 364

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
增伺 增伺 增伺 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 50
随增 隨增 未離種種煩惱隨增 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 29
增法 增法 一增法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 23
增行善 增行善 我等應共更增行善 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 20
增盛 增盛 轉更增盛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 15
行增 行增 若行增修 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 10
增少善 增少善 今者寧可更增少善 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 10
增慢 增慢 他有增慢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 10
可增 可增 可增行止亦觀 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 8
恶增 惡增 滅惡增善 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 8