NTI Reader
NTI Reader

cáo

 1. cáo proper noun Cao
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 2. cáo noun a company / a class / a generation
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Category 种类
 3. cáo noun a companion
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. cáo noun a government department / a government office
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

曹操曹雪芹阴曹地府曹魏曹丕曹叡曹芳曹髦曹奂曹延恭功曹曹洞曹洞宗曹溪宗曹国曹植抚州曹山元证禅师语录抚州曹山本寂禅师语录曹山曹参市曹曹溪曹溪一滴曹公

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 Scroll 1 52
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 59 40
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 39
Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 Scroll 1 33
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 5 29
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 4 21
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 20
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 3 19
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 18
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
子曹 子曹 我知子曹心 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 36
曹种 曹種 我曹種所收粳米 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 12
曹等 曹等 使我曹等不得親近禮拜供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
曹百官 曹百官 左右內外諸曹百官 Jinse Wang Jing (Kanakavarṇapūrvayoga)《金色王經》 Scroll 1 7
曹见 曹見 汝曹見 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 6
曹言 曹言 若曹言人有種如是者 Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 Scroll 1 5
曹说 曹說 佛故先為若曹說 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 5
曹宁 曹寧 汝曹寧知象所類不 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 5
曹人 曹人 如是曹人死即入泥犁 Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 Scroll 1 5
卿曹 卿曹 卿曹便瞋恚愁憂者為有衰 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 4