NTI Reader
NTI Reader

力士 lìshì

 1. lìshì noun a strong man
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '力士'; Guoyu '力士' 1)
 2. lìshì noun a ceremonial guard
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '力士' 2; Xie 2013, p. 147)
 3. lìshì noun an executioner
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '力士' 3)

Contained in

大力士金刚力士力士移山经密迹金刚力士会佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经密迹力士大权神王经偈颂劳力士高力士

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 41
Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 Scroll 1 32
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 7 30
Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 6 24
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 60 24
Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 23
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 31 20
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 19
Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 Scroll 1 19
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 34 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
犹如力士 猶如力士 四淨居天猶如力士屈伸臂頃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 27
譬如力士 譬如力士 譬如力士屈伸臂頃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 25
力士屈伸 力士屈伸 譬如力士屈伸臂頃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 22
力士屈 力士屈 帝釋猶如力士屈申臂頃 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 19
力士众 力士眾 諸力士眾莫不驚絕涕泣歔欷 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 19
力士力 力士力 當可畏力士力一 Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 Scroll 1 14
力士捉 力士捉 猶兩力士捉一羸人在火上炙 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 9
密迹力士 密跡力士 密迹力士復作頌曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 8
二力士 二力士 猶二力士捉一羸人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 7
力士等 力士等 諸力士等 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 7