NTI Reader
NTI Reader

费 (費) fèi bì

 1. fèi noun fee / expenses
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Economics 经济
  Notes: (Unihan '費')
 2. fèi verb to cost / to spend
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Economics 经济
 3. proper noun Bi
  Domain: History 历史 , Concept: City 城市
  Notes: A city in the Warring States Period

Contained in

经费消费品消费免费收费费用运费浪费消费者商业机构对消费者企业对消费者公费学费自费费力耗费花费费话会费费时费信稿费免费流通费长房白费军费官费小费费心费城缴费杂费付费路费生活费费神收费站枉费破费车费费陀浪费金钱费解军事费用旅费交通费过路费保费费事水费邮费

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bu Kong Juan Suo Zhou Xinjing 《不空羂索呪心經》 Scroll 1 20
Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 11
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 10
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 7 8
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 8
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 55 6
Zi Men Jing Xun 《緇門警訓》 Scroll 8 6
Shi Men Zi Jing Lu 《釋門自鏡錄》 Scroll 1 6
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 35 5
Zi Men Jing Xun 《緇門警訓》 Scroll 2 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
费耗 費耗 設我無常後所有財寶七珍之具勿妄費耗 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 4 13
费迦沙 費迦沙 名費迦沙 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 11
费损 費損 費損家財事為非法 Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 Scroll 2 9
徒费 徒費 徒費而無補 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 7
多费 多費 多費喪財物 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 6
损费 損費 損費世間 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 5
费拏 費拏 是妙音天費拏印 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 4 5
惜费 惜費 不以父母親族貪財惜費而兩舌也 Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 《寶女所問經》 Scroll 1 5
虚费 虛費 徒令我勞虛費言說 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 33 5
费王 費王 費王飲食 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 18 4