NTI Reader
NTI Reader

钦 (欽) qīn

 1. qīn verb to respect / to admire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 尊敬 or 佩服 (Guoyu '欽' v; Unihan '欽')
 2. qīn noun imperial
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '欽' n 1)
 3. qīn proper noun Qin
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '欽' n 2)

Contained in

钦佩宋钦宗钦宗仁钦桑波仁钦藏卜布顿仁钦珠皮钦语钦定钦定二十四史安法钦阿耆多翅舍钦婆罗令人钦佩吴钦钦仰钦羡德钦钦挹钦差钦定全唐文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 56
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 1 25
The Blue Cliff Record (Biyanlu) 《佛果圜悟禪師碧巖錄》 Scroll 6 17
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 17
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 7 16
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 14 13
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 9 13
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 20 12
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 11
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 6 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
钦婆罗 欽婆羅 我於一時至阿夷陀翅舍欽婆羅所 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 24
钦奉 欽奉 人所欽奉故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 172 12
钦承 欽承 四事欽承謂其有道 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 10
钦乐 欽樂 必當欽樂 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 1 9
钦慕 欽慕 四方欽慕 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 2 7
舍钦 捨欽 我於一時至阿夷陀翅舍欽婆羅所 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 6
奢钦 奢欽 烏奢欽波羅迦波晝 Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 1 6
钦伏 欽伏 所欽伏 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 10 4
钦渴 欽渴 中心欣喜欽渴彌積 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 12 4
等钦 等欽 如是等欽望之心皆無厭倦 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 3