NTI Reader
NTI Reader

和上 héshàng

héshàng noun an abbot / a monk
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 和尚

Contained in

代宗朝赠司空大辨正广智三藏和上表制集

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
和上阿闍梨 和上阿闍梨 及和上阿闍梨 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 13
和上尼 和上尼 我和上尼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 12
白和上 白和上 還復白和上尼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 6
和上舍利弗 和上舍利弗 和上舍利弗已涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 5
和上今 和上今 和上今心欲須何等 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 5
愿和上 願和上 唯願和上 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 3 4
和上言 和上言 爾時沙彌語和上言 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 10 4
供养和上 供養和上 尊者婆耆奢耶旬供養和上尼瞿陀劫波已 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 4
时和上 時和上 於時和上五通仙人 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 3
和上足 和上足 涕泣哽咽禮和上足 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 12 3