1. noun elder sister
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Also pronounced jiě; variant of 姉 (CC-CEDICT '姊'; Guoyu '姊' n; Unihan '姊')
 2. noun sister; bhaginī
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: bhaginī, Japanese: shi (BCSD '姊', p. 360; MW 'bhaginī'; Unihan '姊')

Contained in

Also contained in

姊夫堂姊妹姊丈姊姊长姊表姊妹姊妹七姊妹星团姊归县家姊

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Sirīvivartavyākaraṇa (Le Yingluo Zhuangyan Fangbian Pin Jing) 樂瓔珞莊嚴方便品經 — count: 65
 • Scroll 3 Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經 — count: 18
 • Scroll 1 Susiddhikara Sutra (Su Xi Di Jie Luo Jing) 蘇悉地羯羅經 — count: 17
 • Scroll 2 Sirīvivartavyākaraṇa (Shun Quanfangbian Jing) 順權方便經 — count: 16
 • Scroll 3 Drumakinnararājaparipṛcchā (Da Shu Jinnaluo Wang Suo Wen Jing) 大樹緊那羅王所問經 — count: 15
 • Scroll 2 Nāgaśrīpāripṛcchāsūtra 佛說濡首菩薩無上清淨分衛經 — count: 11
 • Scroll 13 Jing Lu Yi Xiang 經律異相 — count: 9
 • Scroll 1 Sirīvivartavyākaraṇa (Shun Quanfangbian Jing) 順權方便經 — count: 9
 • Scroll 42 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律 — count: 9
 • Scroll 1 Fo Shuo Qi Nu Jing 佛說七女經 — count: 8

Collocations

 • 姊弟 (姊弟) 視妻如視姊弟 — Ahan Zheng Xing Jing 佛說阿含正行經, Scroll 1 — count: 12
 • 姊子 (姊子) 是波婆梨姊子 — Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 賢愚經, Scroll 12 — count: 12
 • 姊异 (姊異) 尼姊異 — Tan Wu De Lu Bu Za Jiemo 曇無德律部雜羯磨, Scroll 1 — count: 8
 • 尼姊 (尼姊) 尼姊異 — Tan Wu De Lu Bu Za Jiemo 曇無德律部雜羯磨, Scroll 1 — count: 7
 • 姊等 (姊等) 諸姊等各各還宮 — Xiuxing Ben Qi Jing 修行本起經, Scroll 2 — count: 7
 • 姊言 (姊言) 如姊言 — Buddhasaṅgītisūtra (Zhu Fo Yao Ji Jing) 諸佛要集經, Scroll 2 — count: 6
 • 姊僧 (姊僧) 姊僧聽 — Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 四分律, Scroll 24 — count: 6
 • 女姊 (女姊) 見其女姊宣說宿本所可樂行 — Sirīvivartavyākaraṇa (Shun Quanfangbian Jing) 順權方便經, Scroll 2 — count: 6
 • 语姊 (語姊) 便語姊子令得寶藏 — Mahīśāsakavinaya 彌沙塞部和醯五分律, Scroll 28 — count: 6
 • 及姊 (及姊) 聞兄跋提及姊難陀受如來法化 — Ekottarāgama 增壹阿含經, Scroll 20 — count: 6