shǐ

 1. shǐ noun beginning; start
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 起点 (Guoyu '始' n 1; Kroll 2015 '始' 1; Unihan '始')
 2. shǐ adverb just now; then; only then
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 方才 or 然后 (Guoyu '始' adv 1; Kroll 2015 '始' 2; Unihan '始')
 3. shǐ adverb first; for the first time
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 始 may be used as an adverb in Literary Chinese. For example, 臣始至於境 'When I first arrived at the borders of your kingdom' (Mengzi: 2.2/8/12, translation by Legge; Guoyu '始' adv 3; Kroll 2015 '始' 1a; Pulleyblank 1995, p. 121)
 4. shǐ adverb exactly; just
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '始' 3)
 5. shǐ adverb formerly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 曾 (Guoyu '始' adv 2)
 6. shǐ noun beginning; ādi
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: ādi, Japanese: shi (BCSD '始', p. 360; MW 'ādi'; SH '始', p. 254; Unihan '始')

Contained in

Also contained in

有始有终贯彻始终报本反始成始成终始终不渝开始以前阴阳终始秦始皇旬始至始至终秦始皇帝正始原始資料始发原始森林始新纪建始县更始秦始皇帝陵从零开始始建元始天尊原始码始祖鸟开始初始化固始县初始弘始原始原始社会人始生有大命原始印欧宗教汉更始帝始皇帝始光始作俑者呾叉始罗自始至终原始价值始点

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略 — count: 109
 • Scroll 6 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 97
 • Scroll 3 Treatise on the Mystery of the Mahayana 大乘玄論 — count: 95
 • Scroll 31 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 大智度論 — count: 84 , has English translation
 • Scroll 1 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 止觀輔行傳弘決 — count: 51
 • Scroll 10 Fa Hua Yi Shu 法華義疏 — count: 51
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略 — count: 50
 • Scroll 3 Shengman Bao Ku 勝鬘寶窟 — count: 49
 • Scroll 1 Da Ban Niepan Jing You Yi 涅槃經遊意 — count: 46
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 46

Collocations

 • 今日始 (今日始) 從今日始 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 2 — count: 57
 • 始生死 (始生死) 謂究竟無始生死 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 3 — count: 41
 • 今始 (今始) 今始獲此難得之法 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 9
 • 时始 (時始) 當此世界劫初轉時始成就時 — Beginning of the World (Qi Shi Jing) 起世經, Scroll 9 — count: 7
 • 始愿佛 (始願佛) 我聞世尊迦葉佛時始願佛道 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 8 — count: 6
 • 众生始 (眾生始) 戱笑懈怠是眾生始 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 11 — count: 6
 • 世间始 (世間始) 於是世間始有剎利名生 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 6 — count: 5
 • 始入 (始入) 始入母胎時 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 2 — count: 4
 • 始生 (始生) 金翅大鳥入宮搏撮或始生方便 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 18 — count: 4
 • 始取 (始取) 彼有一人始取如是行 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 53 — count: 3