1. noun divination; fortune telling
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Especially, with turtle shell or ox bone (ABC 'bǔ' 卜 bf 3; Guoyu '卜' n 1; Unihan '卜')
 2. verb to divine; to foretell
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, in the 尚書 ”Book of Documents”, 金縢 Metal-bound Coffer: 卜三龜 'divined with the three tortoise-shells' (trans. by Legge 1865; ABC 'bǔ' 卜 bf 1; Guoyu '卜' v 1; Kroll 2015 '卜'; NCCED '卜' 1)
 3. proper noun Bu
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '卜' n 5)
 4. noun Kangxi radical 25
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals
  Notes: Prophesy (ABC back cover; GHC p. 7; Guoyu '卜' n 6)
 5. bo bound form a radish; a turnip
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink , Concept: Vegetable 蔬菜
  Notes: (NCCED '卜' bo)
 6. noun a prophesy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '卜')
 7. verb to choose; to select
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'bǔ' 卜 bf 2; Guoyu '卜' v 3; NCCED '卜' 2)
 8. noun an oracle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Someone who practices 问卜 divination (ABC 'bǔ' 卜 bf 4; Guoyu '卜' n 3)
 9. noun the role of an old lady
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In ancient drama (Guoyu '卜' n 4)

Contained in

Also contained in

一个萝卜一个坑心里美萝卜小萝卜头卜问卜儿萝卜糕预卜卖卜医卜水萝卜白萝卜樱桃萝卜萝卜胡萝卜空心萝卜求签问卜未卜先知卜骨卜居易卜拉辛胡萝卜素枚卜卜昼卜夜卜宅卜甲卜卦吉卜赛人问卜未卜卜征卜筮大萝卜占卜卜课卜字旁花心大萝卜卜辞小红萝卜红萝卜卜占威卜前途未卜卜商萝卜白菜,各有所爱野胡萝卜

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 22 Fo Zu Lidai Tong Zai 佛祖歷代通載 — count: 8
 • Scroll 4 Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 涅槃玄義發源機要 — count: 7
 • Scroll 1 Quotations from Abbot Mi An 密菴和尚語錄 — count: 6
 • Scroll 73 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義 — count: 6
 • Scroll 1 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 釋鑑稽古略續集 — count: 6
 • Scroll 41 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義 — count: 5
 • Scroll 4 The Blue Cliff Record (Biyanlu) 佛果圜悟禪師碧巖錄 — count: 5 , has English translation
 • Scroll 6 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 一切經音義 — count: 5
 • Scroll 4 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 止觀輔行傳弘決 — count: 5
 • Scroll 2 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經 — count: 4

Collocations

 • 卜度 (卜度) 止可罔像卜度 — Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 妙法蓮華經文句, Scroll 3 — count: 11
 • 卜羯 (卜羯) 當用金剛卜羯娑印 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經, Scroll 1 — count: 10
 • 呪术卜 (呪術卜) 有以種種呪術卜算吉 — Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 金剛經纂要刊定記, Scroll 2 — count: 6
 • 假托卜 (假託卜) 或假託卜相取人財寶 — Sutra on the Names of the Buddhas (Fo Shuo Fo Ming Jing) 佛說佛名經, Scroll 6 — count: 5
 • 卜葛 (卜葛) 卜葛西獻杵 — Hevajratantra 佛說大悲空智金剛大教王儀軌經, Scroll 1 — count: 5
 • 卜算 (卜算) 有以種種呪術卜算吉 — Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 金剛經纂要刊定記, Scroll 2 — count: 5
 • 罗卜 (羅卜) 此讚係西藏格隆羅卜藏薩木丹祈請二輩達 — Praise for the Goddess White Tara (Bai Jiudu Fomu Zan) 白救度佛母讚, Scroll 1 — count: 4
 • 掷卜 (擲卜) 可擲卜而知捨 — Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔, Scroll 2 — count: 4
 • 卜择 (卜擇) 卜擇選良時 — Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 佛所行讚, Scroll 1 — count: 3
 • 卜师 (卜師) 或卜師邊 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 佛本行集經, Scroll 31 — count: 3