NTI Reader
NTI Reader

身长 (身長) shēnzhǎng

shēnzhǎng noun body height
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Same as 身高 (CC-CEDICT '身長'; Guoyu '身長')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 136 24
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 9 16
Mile Jing You Yi 《彌勒經遊意》 Scroll 1 13
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 3 12
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 1 12
Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Du Zhu fo Jingjie Zhi Guang Yan Jing) 《度諸佛境界智光嚴經》 Scroll 1 9
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 9
Notes on the Teaching and Meaning of the Usnisa Vijaya Dharani 《佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記》 Scroll 1 9
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 8
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 7 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
身长大 身長大 其身長大 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 34
身长一 身長一 或復身長一寸半寸 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 16
身长八 身長八 化自在天身長八由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 9
见佛身长 見佛身長 或見佛身長一句盧舍 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Du Zhu fo Jingjie Zhi Guang Yan Jing) 《度諸佛境界智光嚴經》 Scroll 1 9
身长三 身長三 身長三肘半 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 7
身长十六 身長十六 他化自在天身長十六由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 7
身长一由旬 身長一由旬 阿須倫身長一由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
身长大一 身長大一 其身長大一萬由 Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 5 6
身长二 身長二 焰摩天身長二由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
身长十 身長十 或見佛身長十由旬 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Du Zhu fo Jingjie Zhi Guang Yan Jing) 《度諸佛境界智光嚴經》 Scroll 1 5