NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

人民 rénmín

rénmín noun the people
Domain: Politics 政治
Notes: (CC-CEDICT '人民')

Contained in

人民币人民大会堂人民群众人民日报最高人民法院人民代表中国人民大学中国人民银行最高人民检察院中华人民共和国人民英雄纪念碑劳动人民文化宫人民公社人民起义人民解放军中国人民志愿军人民公社化中央人民广播电台人民文学出版社中华人民共和国地图全国人民代表大会美国人民人民银行人民利益

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra (Achu Fo Guo Jing) 《阿閦佛國經》 Scroll 1 38
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 34
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 8 27
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 1 25
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 25
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 24
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 24 23

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
人民炽盛 人民熾盛 人民熾盛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 35
无有人民 無有人民 無有人民 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 30
诸天人民 諸天人民 相承用諸天人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 12
国中人民 國中人民 所至郡國中人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 12
天下人民 天下人民 天下人民 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 9
国土人民 國土人民 吾欲諦觀國土人民安樂無患 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 9
人民所知 人民所知 國中人民所知重 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 8
人民繁 人民繁 穀食豐茂人民繁稠 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 7
人民行 人民行 我視其人民行何等法 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 6
人民荒 人民荒 人民荒壞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
頭城眾多人民 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
岸上人民眾多 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
人民熾盛 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
百官人民 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
人民 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
人民快樂 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
人民熾盛機緣純熟 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
人民熾盛 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
人民 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
人民 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
人民 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
利益世間諸天人民 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 6
人民 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 11
四方人民極為熾盛 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 6
國中婆羅門長者人民 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
長者婆羅門人民 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
國中人民 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
四面所有人民 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
處處人民 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
慈心哀傷一切人民蠕動之類 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 4
人民止宿 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
國王左右人民 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
人民 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
一切人民蠕動之類如是 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 15
人民光明 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 16