NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

兽 (獸) shòu

shòu noun a beast / a quadruped / an animal
Domain: Nature 大自然 , Concept: Animal 动物

Contained in

飞禽走兽野兽禽兽兽医鸟兽猛兽兽面纹怪兽瑞兽檐兽镇墓兽角兽走兽仙人走兽异兽羊兽恶兽百兽洪水猛兽师子兽王兽行兽皮草木鸟兽神兽巨兽兽性幼兽禽兽不如衣冠禽兽兽类害兽兽穴兽药

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 47 36
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 8 22
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 17
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 16
Chan Zong Yong Jia Ji 《禪宗永嘉集》 Scroll 1 15
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 54 14
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 6 14
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 16 14
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 14 13
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 10 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
兽王 獸王 自謂為獸王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 20
紧兽 緊獸 未曾見緊獸 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 16
畜兽 畜獸 不樂畜獸 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 14
兽中 獸中 即生如是諸雜獸中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 11
虫兽 蟲獸 入虫獸畜生 Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 Scroll 1 9
毒兽 毒獸 無有毒獸蟲蟻 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 9
兽身 獸身 受是獸身 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 8
犲兽 犲獸 復有犲獸來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 6
獭兽 獺獸 有一獺獸來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 6
兽来 獸來 有一獺獸來 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
師子 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
無有 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
種種 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
如是種種 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 2
種種 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 7
師子法云 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 17
Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 3
野人不當 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 2
畜生 Scroll 1 in Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 1
泥犁中有 Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 2
Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
之類 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 43 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 16
猶如野禽 Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
快樂 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
一切 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
種種 Scroll 16 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 1 in Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》 1