NTI Reader
NTI Reader

禽兽 (禽獸) qín shòu

qín shòu noun birds and animals / a creature / a beast
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

禽兽不如衣冠禽兽

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
恶禽兽 惡禽獸 諸惡禽獸 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 24 11
禽兽四面 禽獸四面 禽獸四面雲集 Shan Zi Jing 《睒子經》 Scroll 1 5
禽兽等 禽獸等 爾時多有諸禽獸等 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 4
禽兽食 禽獸食 禽獸食已 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 4
禽兽悲鸣 禽獸悲鳴 禽獸悲鳴 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 4
稠林禽兽 稠林禽獸 尊者大目犍連住跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 4
禽兽类 禽獸類 犬諸禽獸類 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 3
禽兽道 禽獸道 習斯禽獸道 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 3
畜生禽兽 畜生禽獸 後畜生禽獸皆復滅盡已 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 3
禽兽王 禽獸王 如是一切諸禽獸王 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 3