fáng

 1. fáng verb to hinder / to obstruct
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 妨碍 (Kroll '妨' 1; GHC '妨' 2)
 2. fáng verb to harm
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 害 (Kroll '妨' 2; GHC '妨' 1)

Contained in

妨碍不妨妨害竹密不妨流水过

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 3 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 61
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 58
 • Scroll 3 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 40
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 29
 • Scroll 4 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 27
 • Scroll 2 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 26
 • Scroll 10 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 — count: 26
 • Scroll 13 Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 — count: 24
 • Scroll 49 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 — count: 23
 • Scroll 43 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 — count: 23

Collocations

 • 妨废 (妨廢) 無所妨廢 — Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》, Scroll 2 — count: 66
 • 妨乱 (妨亂) 既自勞苦復妨亂他 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 39 — count: 10
 • 妨道 (妨道) 彼世有人嫌其妨道 — Za Piyu Jing 《雜譬喻經》, Scroll 1 — count: 6
 • 妨人 (妨人) 妨人諸行不至道 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 1 — count: 6
 • 妨世间 (妨世間) 云何名為妨世間義 — Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》, Scroll 43 — count: 5
 • 妨难 (妨難) 若有妨難 — Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 34 — count: 5
 • 法妨 (法妨) 又第五法妨廢坐禪 — Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》, Scroll 49 — count: 5
 • 无能妨 (無能妨) 無能妨廢者 — Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》, Scroll 2 — count: 5
 • 妨沙门 (妨沙門) 妨沙門法 — Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》, Scroll 33 — count: 4
 • 不能妨 (不能妨) 終不能妨心解脫 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 4