NTI Reader
NTI Reader

滞 (滯) zhì

zhì adjective sluggish
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况

Contained in

停滞呆滞凝滞阻滞滞留迟滞气滞滞销滞塞迂滞蹇滞暗滞滞碍

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 Scroll 1 22
Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 1 17
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 4 14
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 5 14
Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 1 14
The Common End of Myriad Good Practices (Wanshan Tonggui Ji) 《萬善同歸集》 Scroll 3 13
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 13
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 12
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 10 12
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 1 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无疑滞 無疑滯 言論辯了而無疑滯 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 28
疑滞 疑滯 釋我疑滯 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 26
封滞 封滯 於色封滯意生縛斷 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 13
结滞 結滯 勿懷結滯 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 7 10
留滞 留滯 永無留滯 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 7
流滞 流滯 亦無流滯 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 7
沈滞 沈滯 舉動沈滯 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 5
无有滞 無有滯 福智具足無有滯限 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 18 4
滞意生 滯意生 於色封滯意生縛斷 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 4
毘滞 毘滯 羅禰檀哆毘滯 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 4