NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

是非 shìfēi

  1. shìfēi noun right and wrong
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
    Notes: (CC-CEDICT '是非'; Guoyu '是非' 1)
  2. shìfēi noun a quarrel
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Conflict 冲突
    Notes: (CC-CEDICT '是非'; Guoyu '是非' 2)

Contained in

是非曲直挑拨是非搬弄是非明辨是非颠倒是非是非分明混淆是非惹是非

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 30 46
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 44
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 41
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 8 34
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 7 31
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 26
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 17 25
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 493 25
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 24
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 2 21

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
是非人 是非人 是非人取 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 43 14
是非贤者 是非賢者 是非賢者法 Shi Fa Fei Fa Jing (Sappurisasutta) 《是法非法經》 Scroll 1 10
是非法 是非法 用是非法故 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
说是非 說是非 不說是非而不遠離 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 4
观察是非 觀察是非 當復觀察是非生滅 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 10 3
实是非 實是非 實是非人之所宣說 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 14 3
共相是非 共相是非 共相是非 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 2
是非苦 是非苦 是苦是非苦 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 7 2
是非神 是非神 是非神 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 2
是非时 是非時 今是非時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
迭相是非 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
是非 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
是非無想 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
互相是非 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
互相是非 Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
是非真佛 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
互相是非 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
是非常法 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
他人心所善惡是非 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
是非父母 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
是非 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
是非 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
是非無想處成就 Scroll 24 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
是非 Scroll 38 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
是非無想處成就 Scroll 42 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
是非無想處成就 Scroll 43 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
是非 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1
是非賢者 Scroll 1 in Shi Fa Fei Fa Jing (Sappurisasutta) 《是法非法經》 10
是非沙門 Scroll 1 in Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 4
是非 Scroll 1 in Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 1
是非遠離 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 2
是非 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
是非 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
是非二者 Scroll 8 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
是非 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1