NTI Reader
NTI Reader

宣告 xuāngào

xuāngào verb to declare / to proclaim
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Contained in

版权宣告

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 3 4
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 56 4
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 8 3
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 183 3
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 133 2
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 2 2
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 44 2
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 125 2
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 1 2
Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 Scroll 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宣告远近 宣告遠近 王令擊鼓宣告遠近 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 38 7
宣告令 宣告令 汝等宣告令彼得知 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 56 7
展转宣告 展轉宣告 展轉宣告遍贍部洲 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 133 5
鼓宣告 鼓宣告 王令鳴鼓宣告國人曰 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 44 5
汝等宣告 汝等宣告 汝等宣告令彼得知 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 56 5
宣告汝等 宣告汝等 宣告汝等 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 5 4
宣告吏 宣告吏 宣告吏民咸使知聞 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 23 3
宣告内外 宣告內外 宣告內外 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 13 3
传宣告 傳宣告 時地空天神即傳宣告 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 67 2
宜宣告 宜宣告 宜宣告吏民咸使知聞 Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《集古今佛道論衡》 Scroll 2 2