yǎn

yǎn verb to overflow / to spill over / to spread out
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '衍')

Contained in

Also contained in

敷衍繁衍司马衍罗摩衍那邹衍罗摩衍那衍生衍化箧衍推衍敷衍塞责衍变蕃衍衍射敷衍了事蔓衍信贷衍生产品沃衍衍射格子衍射角衍生工具金融衍生产品铺衍衍伸衍生产品衍圣公衍生物衍圣公府衍声复词胄裔繁衍

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 8 Guang Zan Jing 《光讚經》 — count: 48
 • Scroll 5 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 — count: 44
 • Scroll 51 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 — count: 37
 • Scroll 3 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 — count: 23
 • Scroll 5 Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 — count: 19
 • Scroll 3 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 — count: 14
 • Scroll 4 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 — count: 13
 • Scroll 5 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 — count: 13
 • Scroll 5 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 — count: 13
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 13

Collocations

 • 多衍 (多衍) 具壽大迦多衍那 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 82 — count: 29
 • 诃衍 (訶衍) 訶衍 — Zuochan Sanmei Jing 《坐禪三昧經》, Scroll 2 — count: 25
 • 衍拏 (衍拏) 薄伽梵於波羅衍拏起問中說 — Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》, Scroll 7 — count: 21
 • 波罗衍 (波羅衍) 薄伽梵於波羅衍拏起問中說 — Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》, Scroll 7 — count: 20
 • 衍中 (衍中) 菩薩摩訶薩從何所出衍中 — Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》, Scroll 4 — count: 17
 • 言衍 (言衍) 如汝所言衍與空等者 — Guang Zan Jing 《光讚經》, Scroll 8 — count: 8
 • 衍中学 (衍中學) 皆當從是衍中學成薩云若 — Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》, Scroll 5 — count: 7
 • 衍底 (衍底) 若衍底 — Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》, Scroll 2 — count: 7
 • 惹衍 (惹衍) 惹衍底 — She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》, Scroll 2 — count: 6
 • 如来衍 (如來衍) 如來衍者 — Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》, Scroll 5 — count: 6