NTI Reader
NTI Reader

辟 (闢)

 1. verb to dispel
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. noun law
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
 3. noun king / emperor / monarch / royal
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. verb to avoid / to flee
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. verb to open up
  Domain: Literary Chinese 文言文
 6. verb to refute
  Domain: Literary Chinese 文言文
 7. verb to stop
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Same as 停止

Contained in

开辟复辟开天辟地精辟辟耶辟支佛辟邪辟支佛说天王太子辟罗经天王太子辟罗经青色大金刚药叉辟鬼魔法佛说辟除贼害呪经辟除贼害呪经佛说辟除诸恶陀罗尼经辟除诸恶陀罗尼经辟支佛因缘论开辟透辟辟室

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 6
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 15 5
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 7 4
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 4
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 4
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 19 4
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 4
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 52 3
Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 3 3
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 44 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
辟宿 闢宿 吾曾為辟宿 Pusa Cong Doshuaitian Jiang Shen Mu Tai Shuo Guang Pu Jing 《菩薩從兜術天降神母胎說廣普經》 Scroll 6 23
辟天 闢天 辟天名為梵天 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 20
合辟 合闢 九日合辟 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 42 12
辟方 闢方 珠照辟方十二由延 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 48 8
成辟 成闢 成辟 Fo Shuo Wushang Yi Jing 《佛說無上依經》 Scroll 1 8
百辟 百闢 群臣卿士百辟官僚 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 8 5
辟罗 闢羅 名曰辟羅 Fo Shuo Tianwang Taizi Pi Luo Jing 《佛說天王太子辟羅經》 Scroll 1 5
声闻辟 聲聞闢 離於聲聞辟 Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 7 5
两辟 兩闢 鼻孔出氣吹水兩闢純食其乳 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 25 4
谓辟 謂闢 謂辟 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 3