NTI Reader
NTI Reader

国法 (國法) guófǎ

guófǎ noun federal law
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 3 11
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 2 4
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 2 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 47 3
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 5 3
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 5 3
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 4 3
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 39 2
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 10 2
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 24 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
护国法 護國法 我為汝等說護國法 Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 Scroll 2 15
随国法 隨國法 隨國法治 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 4 7
国法治 國法治 行拘類國法治處 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 6
国法王力 國法王力 若國法王力弱 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 57 6
国法师 國法師 國法師不許此義 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 8 5
时国法 時國法 是時國法 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 5 5
国法不容 國法不容 甚國法不容 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 10 2
国法论 國法論 此據西方國法論其違順也 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 24 2
西方国法 西方國法 此據西方國法論其違順也 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 24 2
国法胜 國法勝 羅縛蠋國法勝論師 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 1 2