NTI Reader
NTI Reader

国法 (國法) guófǎ

guófǎ noun federal law
Domain: Law 法律

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 3 11
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 2 4
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 5 3
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 5 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 47 3
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 2 3
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 4 3
Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》 Scroll 2 2
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 39 2
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 9 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
护国法 護國法 我為汝等說護國法 Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 Scroll 2 15
随国法 隨國法 隨國法治 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 4 7
国法治 國法治 行拘類國法治處 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 6
国法王力 國法王力 若國法王力弱 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 57 6
时国法 時國法 是時國法 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 5 5
国法师 國法師 國法師不許此義 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 8 5
国法施 國法施 國法施人 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 10 2
国法不容 國法不容 甚國法不容 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 10 2
摩竭国法 摩竭國法 一時佛遊摩竭國法閑道場普光講堂蓮華藏師子座 Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 1 2
国法相传 國法相傳 國法相傳防護守視 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 12 2