NTI Reader
NTI Reader

信心 xìnxīn

  1. xìnxīn noun confidence
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
    Notes: (CCD '信心')
  2. xìnxīn noun belief / faith
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教
    Notes: (FGDB '信心')

Contained in

信心铭四种信心自信心信心百倍信心如海信心门信心门开信心为门信心慧海风雨信心给人信心修行信心

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生信心 生信心 佛為說法令生信心 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 22
信心清净 信心清凈 菴婆婆梨女信心清淨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 12
敬信心 敬信心 生敬信心 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 11
信心出家 信心出家 信心出家 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 8
信心善男子 信心善男子 於當來世若有信心善男子等 Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 《分別布施經》 Scroll 1 7
信心中 信心中 於信心中亦修己行 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 6
信心坚固 信心堅固 信心堅固 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 31 5
信心欢喜 信心歡喜 信心歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
人信心 人信心 無實功德不堪受人信心供養 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 6 4
清净信心 清凈信心 清淨信心 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 4