NTI Reader
NTI Reader

自杀 (自殺) zìshā

zìshā verb to commit suicide
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '自殺')

Contained in

比丘避女恶名欲自杀经自杀式

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
刀自杀 刀自殺 以刀自殺 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 38
欲自杀 欲自殺 亦欲自殺亦欲殺人 Shimonan Ben Si Zi Jing 《釋摩男本四子經》 Scroll 1 24
自杀身 自殺身 既自殺身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 21
自杀生 自殺生 謂不自殺生 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 17
便自杀 便自殺 便自殺身望得生天及以解脫 Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 2 11
人自杀 人自殺 世間殺生如人自殺 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 4 7
身自杀 身自殺 身自殺生 Candraprabhakumāra (Shen Ri Er Ben Jing) 《申日兒本經》 Scroll 1 7
自杀人 自殺人 云何以手自殺人 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 6
手自杀 手自殺 云何以手自殺人 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 6
可自杀 可自殺 汝可自殺 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 2 5