NTI Reader
NTI Reader

瑜伽 yújiā

 1. yújiā noun yoga
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: Sanskrit equivalent: yoga; as a system of physical and mental exercises (CC-CEDICT '瑜伽')
 2. yújiā proper noun Yogācāra School
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: School 宗
  Notes: See 瑜伽宗
 3. yújiā noun yoga
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Philosophy 哲学
  Notes: Sanskrit equivalent: yoga; as a philosophy (Wikipedia 'Yoga (philosophy)')

Contained in

瑜伽行唯识学派瑜伽行唯识瑜伽燄口瑜伽师地论瑜伽论瑜伽士瑜伽女瑜伽空行母瑜伽行派瑜伽焰口金刚顶瑜伽理趣般若经金刚顶瑜伽理趣般若经瑜伽宗瑜伽派金刚顶瑜伽念珠经大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏菩提幢标帜普通真言藏广大成就瑜伽金刚顶瑜伽中略出念诵经金刚峰楼阁一切瑜伽瑜只经金刚顶经瑜伽十八会指归略述金刚顶瑜伽分别圣位修证法门金刚顶瑜伽略述三十七尊心要金刚顶瑜伽三十七尊出生义金刚顶瑜伽修习毘卢遮那三摩地法金刚顶瑜伽三十七尊礼瑜伽金刚顶经释字母品佛说无二平等最上瑜伽大教王经无二平等最上瑜伽大教王经佛说瑜伽大教王经瑜伽大教王经佛说幻化网大瑜伽教十忿怒明王大明观想仪轨经幻化网大瑜伽教十忿怒明王大明观想仪轨经金刚顶瑜伽护摩仪轨金刚顶瑜伽护摩仪轨金刚顶经瑜伽观自在王如来修行法一字顶轮王瑜伽观行仪轨金刚顶一字顶轮王瑜伽一切时处念诵成佛仪轨尊胜佛顶脩瑜伽法轨仪成就妙法莲华经王瑜伽观智仪轨大方广佛花严经入法界品顿证毘卢遮那法身字轮瑜伽仪轨观自在大悲成就瑜伽莲华部念诵法门圣观自在菩萨心真言瑜伽观行仪轨瑜伽莲华部念诵法金刚顶瑜伽千手千眼观自在菩萨修行仪轨经观自在菩萨如意轮瑜伽观自在如意轮菩萨瑜伽法要金刚顶瑜伽青颈大悲王观自在念诵仪轨金刚顶胜初瑜伽经中略出大乐金刚萨埵念诵仪胜初瑜伽仪轨真言金刚顶普贤瑜伽大教王经大乐不空金刚萨埵一切时方成就仪金刚顶瑜伽他化自在天理趣会普贤修行念诵仪轨金刚顶胜初瑜伽普贤菩萨念诵法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yogācāryabhūmiśāstrakārikā (Yujia Shi Di Lun Shi) 《瑜伽師地論釋》 Scroll 1 91
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 1 78
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 5 70
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 3 53
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 28 47
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 5 45
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 2 45
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 3 41
Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 5 41
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 8 41

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
修瑜伽 修瑜伽 若修瑜伽行 Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 Scroll 1 18
瑜伽师 瑜伽師 如瑜伽師入勝妙定 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 127 16
瑜伽座 瑜伽座 說名瑜伽座 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 3 15
瑜伽行 瑜伽行 若修瑜伽行 Fa Ji Yao Song Jing (Dharmapada) 《法集要頌經》 Scroll 1 9
本尊瑜伽 本尊瑜伽 本尊瑜伽心一境 Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing 《金剛頂瑜伽念珠經》 Scroll 1 9
瑜伽自在 瑜伽自在 摩訶瑜伽自在無礙 Adhyardhaśatikāprajñāpāramitāsūtra 《實相般若波羅蜜經》 Scroll 1 8
住瑜伽 住瑜伽 住瑜伽座 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 4 6
瑜伽道 瑜伽道 善能依止圓滿最極清淨妙瑜伽道 Sandhīnirmocanasūtra (Jie Shen Mi Jing) 《解深密經》 Scroll 3 6
瑜伽曰 瑜伽曰 說此瑜伽曰 Jingang Feng Louge Yiqie Yujia Yu Zhi Jing 《金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經》 Scroll 1 5
修习瑜伽 修习瑜伽 戒具足故修習瑜伽 Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 Scroll 15 5