NTI Reader
NTI Reader

善行 shànxíng

shànxíng noun good actions
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
Notes: (CC-CEDICT '善行')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 12 60
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 46 34
Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 Scroll 6 31
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 9 28
Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 Scroll 13 27
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 26
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 16 23
Sarvadharmapravṛttinirdeśa (Fo Shuo Zhu Fa Ben Wu Jing) 《佛說諸法本無經》 Scroll 1 20
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 15 20
Śatakaśāstra (Hundred Treatise) 《百論》 Scroll 1 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
意善行 意善行 意善行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 40
身善行 身善行 身善行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 34
种善行 種善行 世間復有三種善行 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 7
具善行 具善行 善具善行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 6
三善行 三善行 謂三善行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 5
众善行 眾善行 頗具眾善行 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 5
善行报 善行報 此是身善行報 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 5
直善行 直善行 亦曾親近純直善行 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 3
造善行 造善行 復不造善行諸德之本 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 8 3
数善行 數善行 得無央數善行 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 3