NTI Reader
NTI Reader

其中 qízhōng

qízhōng noun among
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '其中')

Contained in

在其中乐在其中

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 75
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 512 38
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 36
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 393 30
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 20 23
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 476 22
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 21 21
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 12 20
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Li Zhuangyan Sanmei Jing) 《力莊嚴三昧經》 Scroll 1 20
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
入其中 入其中 悉入其中 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 28
满其中 滿其中 滿其中水 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 9 18
充满其中 充滿其中 充滿其中 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 13
其中众生 其中眾生 其中眾生不增不減 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 12
娱乐其中 娛樂其中 故娛樂其中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 10
遍满其中 遍滿其中 遍滿其中 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 9
居其中 居其中 聖眾大神皆居其中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 9
止其中 止其中 居止其中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 8
丛生其中 叢生其中 竹叢生其中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 8
其中夜 其中夜 世尊於其中夜露地經行 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 8