NTI Reader
NTI Reader

自相 zì xiāng

  1. zì xiāng noun mutual / each other / one another
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (CC-CEDICT '自相')
  2. zì xiāng noun individual characteristics
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: One of the 賴耶三相 'three characteristics of alaya' (Ding '自相'; FGDB '自相'; SH '自相')

Contained in

自相矛盾自相空自相残杀法自相相违过法自相相违因有法自相相违过有法自相相违因

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
自相谓言 自相謂言 諸末羅自相謂言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 67
自相娱乐 自相娛樂 常以五欲自相娛樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 18
自相谓 自相謂 自相謂恐不見佛 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 11
比丘自相 比丘自相 眾多比丘自相謂曰 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 19 7
自相观 自相觀 賢賢自相觀 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 25 4
贤自相 賢自相 賢賢自相觀 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 25 4
自相供养 自相供養 俱上道人自相供養 Shan Zi Jing 《睒子經》 Scroll 1 4
五欲自相 五慾自相 常以五欲自相娛樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 3
自相和合 自相和合 不淨物自相和合 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 3
道人自相 道人自相 俱上道人自相供養 Shan Zi Jing 《睒子經》 Scroll 1 3