NTI Reader
NTI Reader

昨日 zuórì

zuórì noun yesterday
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
Notes: (CC-CEDICT '昨日')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Quotations from Chan Master Fayan 《法演禪師語錄》 Scroll 1 7
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 5 7
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 5
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 5
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 6 5
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 3 5
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 25 4
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 18 4
Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 《圓悟佛果禪師語錄》 Scroll 17 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
昨日来 昨日來 昨日來至我所 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 6 8
昨日受 昨日受 昨日受時藥 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 53 8
昨日命终 昨日命終 昨日命終 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 6
昨日夜 昨日夜 昨日夜後 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 6
昨日日 昨日日 是昨日日也 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 4
比丘昨日 比丘昨日 此比丘昨日以取命終 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 45 4
昨日作 昨日作 汝昨日作是念 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 3
云海昨日 雲海昨日 明日來云昨日已說 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 3
作昨日 作昨日 古人云今日採柱欲作昨日已成 Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 2
昨日色 昨日色 似昨日色 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 8 2