NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

昨日 zuórì

zuórì noun yesterday
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Quotations from Chan Master Fayan 《法演禪師語錄》 Scroll 1 7
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 5 7
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 6 5
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 5
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 5
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 3 5
Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》 Scroll 8 4
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 18 4
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 19 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
昨日受 昨日受 昨日受時藥 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 53 8
昨日来 昨日來 昨日來至我所 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 6 8
昨日命终 昨日命終 昨日命終 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 6
昨日夜 昨日夜 昨日夜後 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 6
昨日日 昨日日 是昨日日也 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 4
比丘昨日 比丘昨日 此比丘昨日以取命終 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 45 4
似昨日 似昨日 似昨日色 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 8 3
昨日作 昨日作 汝昨日作是念 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 3
云海昨日 雲海昨日 明日來云昨日已說 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 3
昨日色 昨日色 似昨日色 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 8 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
昨日梵志 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
昨日 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
昨日 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
昨日 Scroll 48 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
昨日命終 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
昨日夜半 Scroll 14 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
昨日 Scroll 15 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
昨日 Scroll 22 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
昨日 Scroll 25 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 4
昨日 Scroll 26 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
昨日 Scroll 1 in Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 1
昨日 Scroll 1 in Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 1
昨日夢見 Scroll 1 in Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 2
太子昨日投身 Scroll 1 in Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》 1
昨日天地振動 Scroll 1 in Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 《異出菩薩本起經》 1
昨日命終 Scroll 33 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
昨日何如 Scroll 41 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
昨日 Scroll 6 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 1
昨日 Scroll 5 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 2
大仙昨日如是 Scroll 11 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 2
弟子昨日 Scroll 12 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
世尊昨日 Scroll 13 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
昨日 Scroll 4 in Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 1
昨日 Scroll 6 in Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 1
昨日 Scroll 1 in A Collection of Parables 《眾經撰雜譬喻》 1