NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shì

shì verb to rely upon
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (Unihan '恃')

Contained in

阿恃多伐底河阿恃多跋底河弗栗恃可恃仗恃

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 18 81
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 44 48
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 393 30
Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 Scroll 5 26
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 600 24
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 24
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 6 22
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 1 15
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 49 15
Rājāvavādaka (Fo Shuo Jian Wang Jing) 《佛說諫王經》 Scroll 1 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
恃怙 恃怙 世人無所恃怙 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 25
不可恃 不可恃 此親不可恃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 25
恃种姓 恃種姓 自恃種姓 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 3
恃世尊 恃世尊 依恃世尊為救為護 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 2
恃国 恃國 越祇自恃國富民眾 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 2
恃勇健 恃勇健 跋祇國人自恃勇健 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
跋祇國人勇健 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
憍慢 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
不可 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
世尊 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
種姓 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
世尊 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
越祇富民 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
強勢劫奪 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 2
梵志 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 31 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
賢良 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
憍慢婆羅門憍慢 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
不可 Scroll 16 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
威德 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
不可 Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
初禪 Scroll 16 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 18 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
姿容 Scroll 1 in Yuye Nu Jing 《佛說玉耶女經》 1