shì

shì verb to rely upon
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '恃')

Contained in

Also contained in

可恃仗恃凭恃怙恃失恃有恃无恐自恃恃强欺弱恃才傲物

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 18 Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 — count: 80
 • Scroll 44 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 48
 • Scroll 393 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 30
 • Scroll 5 Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 — count: 26
 • Scroll 21 Dīrghāgama 《長阿含經》 — count: 24
 • Scroll 600 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 24
 • Scroll 6 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 20
 • Scroll 49 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 15
 • Scroll 1 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 — count: 15
 • Scroll 1 Rājāvavādaka (Fo Shuo Jian Wang Jing) 《佛說諫王經》 — count: 13

Collocations

 • 恃怙 (恃怙) 世人無所恃怙 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 14 — count: 132
 • 不可恃 (不可恃) 此親不可恃 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 57
 • 恃执 (恃執) 恃執 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 596 — count: 34
 • 恃赖 (恃賴) 無所恃賴 — Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》, Scroll 1 — count: 9
 • 恃力 (恃力) 恃力憍慢 — Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》, Scroll 4 — count: 7
 • 子恃 (子恃) 非有子恃 — Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》, Scroll 1 — count: 5
 • 无可恃 (無可恃) 無可恃怙 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 2 — count: 5
 • 妄恃 (妄恃) 妄恃少能 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 332 — count: 4
 • 菩萨摩诃萨恃 (菩薩摩訶薩恃) 若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 337 — count: 4
 • 恃少 (恃少) 妄恃少能 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 332 — count: 4