NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

注 (註) zhù

 1. zhù verb to inject / to pour into
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD 1 '注' 1)
 2. zhù noun note / annotation
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD 2 '注' 2)
 3. zhù verb to concentrate / to pay attention to
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD 1 '注' 2)
 4. zhù verb stakes
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of gambling (CCD 1 '注' 3)
 5. zhù verb measure word for transactions
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Or sums of money (CCD 1 '注' 4)
 6. zhù verb to note / to annotate
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD 2 '注' 1)
 7. zhù verb to record / to register
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD 2 '注' 3)

Contained in

关注注明注明出处备注注意注重赌注注册注定注释专注注销脚注惹人注意注射注视引人注目注解注目转注原注注音倾注标注注茶半托迦金刚经注金刚般若注金刚般若波罗蜜经注金刚经注金刚经注解销释金刚经科仪会要注解金刚经注疏金刚经注讲金刚经注解铁鋑錎金刚经补注金刚经注解边注水经注值得注意灌注注意力注意转移静脉注射注音符号起居注尔雅注疏方言注四书集注四书章句集注四书章句集注论语集注

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
A Brief Commentary and Summary of the Sūtra On The Buddha's Bequeathed Teaching 《佛遺教經論疏節要》 Scroll 1 97
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 24 46
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 1 16
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 43 16
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 44 12
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 10
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 9
Tang Da Jian Fu Si Gu Si Zhu Fan Jing Dade Fa Zang Heshang Chuan 《唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳》 Scroll 1 9
Quotations from Chan Master Fenyang Wude 《汾陽無德禪師語錄》 Scroll 2 9
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 3 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
流注 流註 譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 68
降注 降註 降注於大雨 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 11
注心 註心 時大眾驚怪目注心凝 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 12 6
注大雨 註大雨 降注大雨 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 5
注仰 註仰 國內注仰 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 5
注身心 註身心 以妙精氣冥注身心 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 127 4
注涅槃 註涅槃 流注涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 4
注水 註水 彼人注水 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 7 4
体注 體註 體注眾流如銷雪嶺 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 9 4
注众 註眾 體注眾流如銷雪嶺 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 9 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
丹本應有何等出家 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
譬如殑伽河水河水大海增長無盡 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
煩惱充滿 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
應時 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 1
相續 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 4
Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
相續無有 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
虛空雨水 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 60 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
流行 Scroll 1 in Hai Ba De Jing 《海八德經》 2
取消人口 Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 1
中有 Scroll 1 in Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》 1
Scroll 1 in Ku Yin Jing (Mahādukkhakāhandhasutta) 《苦陰經》 1
死死 Scroll 1 in Ku Yin Yin Shi Jing (Cuḷadukkhakkhandhasutta) 《苦陰因事經》 1
取消人口 Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 1
涅槃 Scroll 8 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
Scroll 21 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
薩羅 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
大雨 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
大雨 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
Scroll 7 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 4
Scroll 3 in Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Si Yi Fantian Suo Wen Jing) 《思益梵天所問經》 1
長行 Scroll 10 in Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 2
三世佛儀軌 Scroll 1 in Qing Long Si Gui Ji 《青龍寺軌記》 1
Scroll 1 in Asheli Da Man Tu Luo Guan Ding Yi Gui 《阿闍梨大曼荼攞灌頂儀軌》 1
Scroll 1 in Fo Ding Zun Sheng Xin Po Diyu Zhuan Yezhang Chu San Jie Mimi Tuoluoni 《佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼》 1
Scroll 1 in Sarvatathāgatādhiṣṭhānahṛdayaguhyadhātukaraṇḍamudrādhāraṇī (Yiqie Rulai Xin Mimi Quanshen Sheli Bao Qie Yin Tuoluoni Jing) 《一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經》 1
Scroll 2 in Fo Shuo Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Yi Gui Jing 《佛說不空羂索陀羅尼儀軌經》 1
六字 Scroll 1 in Wenshushili Liu Zi Zhou Gongneng Fa Jing 《文殊師利菩薩六字呪功能法經》 2
Scroll 1 in Budong Shizhe Tuoluoni Mimi Fa 《不動使者陀羅尼祕密法》 1
若是儀軌成就 Scroll 1 in Vajrabhairava (Fo Shuo Miao Jixiang Yujia Da Jiao Jingang Pei Luo Fu Lun Guan Xiang Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經》 6
之上 Scroll 1 in Sarvabuddhāngavatīdhāraṇīsūtra (Zhu Fo Jihui Tuoluoni Jing) 《諸佛集會陀羅尼經》 1
Scroll 1 in Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 2
Scroll 28 in Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 1
Scroll 13 in Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 1
如下五衣 Scroll 1 in Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 1
Scroll 9 in Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》 1
Scroll 1 in Lu Ershi Er Mingliao Lun 《律二十二明了論》 1
為此 Scroll 2 in Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra (Neng Duan Jingang Banruobomi Jing Lun Shi) 《能斷金剛般若波羅蜜多經論釋》 1
Scroll 1 in Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 4
Scroll 1 in Jingang Boreboluomi Jing Zhujie 《金剛般若波羅蜜經註解》 5
Scroll 1 in Ren Wang Hu Guo Boreboluomi Jing Shu Shen Bao Ji 《仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記》 1
奉詔 Scroll 1 in Boreluomiduo Xinjing Zhujie 《般若波羅蜜多心經註解》 1
Scroll 4 in Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 1
Scroll 2 in Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 1
南山 Scroll 6 in Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 1