NTI Reader
NTI Reader

砾石 (礫石) lìshí

lìshí noun gravel / pebbles
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 24 4
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 2
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 12 2
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 4 2
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 5 1
Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 1
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 37 1
Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 3 1
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 6 1
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 44 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无有砾石 無有礫石 無有礫石地 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 4
等砾石 等礫石 等礫石金寶 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 3 4
砾石碎 礫石碎 除去礫石碎瓦破器 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 1 3
砾石众 礫石眾 等礫石眾寶 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 5 3
礓砾石 礓礫石 居良反土變為石形如薑也通俗文地多小石謂之礓礫石也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 19 3
味着砾石 味著礫石 當知即是味著礫石之雹 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 44 3
砾石等 礫石等 礫石等類 Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 5 2
大砾石 大礫石 雨大礫石 Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 2 2
砾石塼 礫石塼 謂地山礫石塼瓦草 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 75 2
除去砾石 除去礫石 除去礫石碎瓦破器 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 1 2