NTI Reader
NTI Reader

砾石 (礫石) lìshí

lìshí noun gravel / pebbles
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 24 4
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 2
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 4 2
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 1 1
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 19 1
She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 3 1
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 58 1
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 6 1
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 1 1
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 12 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无有砾石 無有礫石 無有礫石地 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 4
等砾石 等礫石 等礫石金寶 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 3 4
味着砾石 味著礫石 當知即是味著礫石之雹 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 44 3
砾石众 礫石眾 等礫石眾寶 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 5 3
礓砾石 礓礫石 居良反土變為石形如薑也通俗文地多小石謂之礓礫石也 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 19 3
砾石碎 礫石碎 除去礫石碎瓦破器 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 1 3
砾石塼 礫石塼 謂地山礫石塼瓦草 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 75 2
砾石丘 礫石丘 所謂礫石丘山樹林甎等 Xian Yang Shengjiao Lun 《顯揚聖教論》 Scroll 1 2
砾石等 礫石等 礫石等類 Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 5 2
大砾石 大礫石 雨大礫石 Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 2 2