NTI Reader
NTI Reader

卧具 (臥具) wòjù

wòjù noun bedding
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: FGS translation standard: bedding (CC-CEDICT '臥具'; Guoyu '臥具')

Contained in

坐卧具

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 8 59
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 34 59
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 37 46
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 6 45
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 12 34
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 32
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 5 30
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Anju Shi) 《根本說一切有部毘奈耶安居事》 Scroll 1 25
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 10 24
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
床卧具 床臥具 床臥具 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 115
衣服卧具 衣服臥具 衣服臥具 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 53
卧具医药 臥具醫藥 亦復具足飯食衣服臥具醫藥一切如意 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 2 44
卧具病 臥具病 衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 43
饮食卧具 飲食臥具 謂衣服飲食臥具治病藥具 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 41
卧具汤药 臥具湯藥 十了知受用臥具湯藥 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 39
敷卧具 敷臥具 汝速敷臥具 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 36
褥卧具 褥臥具 衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 23
服卧具 服臥具 及天衣服臥具湯藥 Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 5 20
衣食卧具 衣食臥具 不為衣食臥具 Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》 Scroll 1 13