NTI Reader
NTI Reader

发声 (發聲) fāshēng

  1. fāshēng verb to utter / to give voice
    Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: Phonetics 语音学
  2. fāshēng noun sound / sound production
    Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: Phonetics 语音学

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
发声闻 發聲聞 皆發聲聞 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 2 89
发声言 發聲言 即發聲言 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 79
同发声 同發聲 於爾時十千懈怠者同發聲言 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 9
发声大哭 發聲大哭 時彼長者即出寺外發聲大哭 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 4 9
发声大 發聲大 發聲大喚 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 2 9
发声告 發聲告 時有天人發聲告曰 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 11 6
发声啼哭 發聲啼哭 愁憂苦惱發聲啼哭 Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 《佛說廣博嚴淨不退轉輪經》 Scroll 5 6
众生发声 眾生發聲 復有無量百千眾生發聲聞 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 3 4
时发声 時發聲 俱時發聲 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 4 4
发声威 發聲威 世尊發聲威震深遠 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 4