NTI Reader
NTI Reader

十万 (十萬) shí wàn

shí wàn number one hundred thousand
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 Scroll 2 28
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 10 24
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 1 21
Amituo Jing Yao Jie 《阿彌陀經要解》 Scroll 1 13
Trailokyavijayamahākalparājā (Jingang Ding Chao Sheng San Jie Jing Shuo Wen Shu Wu Zi Zhenyan Sheng Xiang) 《金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相》 Scroll 1 12
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 12
Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 Scroll 2 12
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 4 11
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 4 11
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
十万两 十萬兩 施十萬兩珍寶而去 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 15
十万人 十萬人 二會弟子有十萬人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 13
数十万 數十萬 佛遙見車騎數十萬人來 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 13
十万天子 十萬天子 各與眷屬十萬天子俱 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 543 12
中十万 中十萬 彼大眾中十萬是阿羅漢 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 11
十万法 十萬法 大乘法藏身念處中十萬法聚 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 11
十万亿 十萬億 本誓願滿十萬億金作諸功德 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 11
直十万 直十萬 其價猶直十萬兩金 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 10
十万里 十萬裡 門高十萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
高十万 高十萬 門高十萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 6