NTI Reader
NTI Reader

十万 (十萬) shí wàn

shí wàn number one hundred thousand
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 Scroll 2 28
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 10 24
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 1 21
Amituo Jing Yao Jie 《阿彌陀經要解》 Scroll 1 13
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 12
Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 Scroll 2 12
Trailokyavijayamahākalparājā (Jingang Ding Chao Sheng San Jie Jing Shuo Wen Shu Wu Zi Zhenyan Sheng Xiang) 《金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相》 Scroll 1 12
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 4 11
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 11
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 4 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
十万两 十萬兩 施十萬兩珍寶而去 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 15
数十万 數十萬 佛遙見車騎數十萬人來 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 13
十万人 十萬人 二會弟子有十萬人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 13
十万天子 十萬天子 各與眷屬十萬天子俱 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 543 12
十万法 十萬法 大乘法藏身念處中十萬法聚 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 11
中十万 中十萬 彼大眾中十萬是阿羅漢 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 11
十万亿 十萬億 本誓願滿十萬億金作諸功德 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 11
直十万 直十萬 其價猶直十萬兩金 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 10
十万里 十萬裡 門高十萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
高十万 高十萬 門高十萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 6