NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

十万 (十萬) shí wàn

shí wàn number one hundred thousand
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 Scroll 2 28
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 10 24
Mahābalavajrakrodhasūtra (Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing) 《大威力烏樞瑟摩明王經》 Scroll 1 21
Amituo Jing Yao Jie 《阿彌陀經要解》 Scroll 1 13
Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 Scroll 2 12
Trailokyavijayamahākalparājā (Jingang Ding Chao Sheng San Jie Jing Shuo Wen Shu Wu Zi Zhenyan Sheng Xiang) 《金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相》 Scroll 1 12
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 12
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 4 11
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 4 11
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 11

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
十万两 十萬兩 施十萬兩珍寶而去 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 15
十万人 十萬人 二會弟子有十萬人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 13
数十万 數十萬 佛遙見車騎數十萬人來 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 13
十万天子 十萬天子 各與眷屬十萬天子俱 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 543 12
十万亿 十萬億 本誓願滿十萬億金作諸功德 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 11
十万法 十萬法 大乘法藏身念處中十萬法聚 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 9 11
中十万 中十萬 彼大眾中十萬是阿羅漢 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 11
直十万 直十萬 其價猶直十萬兩金 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 10
十万里 十萬裡 門高十萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
高十万 高十萬 門高十萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
獲報十万 Scroll 1 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
十万蓮華不可稱圍繞 Scroll 1 in Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 1
十万 Scroll 1 in Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 1
十万比丘 Scroll 3 in Biographical Scripture of King Asoka 《阿育王經》 1
十万羅漢入涅槃 Scroll 4 in Fu Fa Zang Yinyuan Zhuan 《付法藏因緣傳》 1
十万十億說文 Scroll 30 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 1
梵語十万一百 Scroll 47 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 1
十万 Scroll 10 in Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 2
弟子十萬 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
十萬 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十萬苾芻阿羅漢果 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
第二大會十萬阿羅漢 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
十萬比丘阿羅漢 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
十萬 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
十萬天人 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
佛見十萬 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
十萬 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
十萬珍寶 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 6
本誓滿十萬功德 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
金錢十萬 Scroll 42 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
十萬 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
十萬 Scroll 7 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
大比丘十萬 Scroll 25 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
第三十萬聖眾 Scroll 44 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 4
毘舍羅婆如來弟子十萬 Scroll 45 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
人中十萬 Scroll 51 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
十萬 Scroll 6 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
毘沙門天鬼神眷屬十萬 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
周匝十萬由旬 Scroll 8 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
大乘法藏念處十萬 Scroll 9 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 11
臣民十萬 Scroll 2 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
銀錢十萬 Scroll 1 in Pusa Toushen Yi E Hu Qi Ta Yinyuan Jing 《菩薩投身飴餓虎起塔因緣經》 2
十萬 Scroll 1 in Yi Chu Pusa Benqi Jing (Abhiniṣkramaṇa) 《異出菩薩本起經》 1