NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

闻说 (聞說) wénshuō

wénshuō verb to hear told / to hear what was said
Domain: Classical Chinese 古文

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 47
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 44 46
Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 Scroll 1 27
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 43 24
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 33 22
Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 4 20
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 65 20
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 42 16
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 8 15
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 15

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
闻说法 聞說法 欲聞說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 25
闻说偈 聞說偈 魔王聞說偈已 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 8
闻说经 聞說經 一態者聞說經便走不欲聽 Ma You Ba Tai Bi Ren Jing (Khaḷuṅka) 《佛說馬有八態譬人經》 Scroll 1 7
闻说臭 聞說臭 我親於梵童子聞說臭穢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
长者闻说 長者聞說 質多羅長者聞說法已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 4
魔王闻说 魔王聞說 魔王聞說偈已 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 3
及闻说 及聞說 若來見我及聞說法 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 3
人闻说 人聞說 若菩薩乘人聞說此經 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 12 3
闻说经法 聞說經法 無量諸天聞說經法歡喜踊躍 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 3
欲闻说 欲聞說 欲聞說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
聞說 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
童子聞說 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
聞說 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
聞說 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
聞說如是種姓 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
我等聞說 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
處世聞說如是 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
聞說 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
聞說善法 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
聞說 Scroll 49 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
弟子聞說佛戒 Scroll 1 in Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 1
頻婆娑羅王聞說 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1
聞說法言 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 1
尊者舍利弗聞說 Scroll 1 in Qiu Yu Jing (Anaṅgaṇasutta) 《求欲經》 1
聞說如是 Scroll 1 in Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 2
比丘聞說 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
聞說正法 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
聞說隨喜 Scroll 19 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
質多羅長者聞說 Scroll 21 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
聞說七覺分 Scroll 27 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
魔王聞說 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
聞說 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
聞說法要 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
聞說 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
聞說 Scroll 14 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2