NTI Reader
NTI Reader

闻说 (聞說) wénshuō

wénshuō verb to hear told / to hear what was said
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 47
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 44 46
Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 Scroll 1 27
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 43 24
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 33 22
Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 4 20
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 65 20
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 42 16
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 570 15
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
闻说法 聞說法 欲聞說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 25
闻说偈 聞說偈 魔王聞說偈已 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 8
闻说经 聞說經 一態者聞說經便走不欲聽 Ma You Ba Tai Bi Ren Jing (Khaḷuṅka) 《佛說馬有八態譬人經》 Scroll 1 7
长者闻说 長者聞說 質多羅長者聞說法已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 4
闻说臭 聞說臭 我親於梵童子聞說臭穢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
及闻说 及聞說 若來見我及聞說法 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 3
闻说佛 聞說佛 始聞說佛名 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 5 3
闻说经法 聞說經法 無量諸天聞說經法歡喜踊躍 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 3
欲闻说 欲聞說 欲聞說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 3
人闻说 人聞說 若菩薩乘人聞說此經 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 12 3