NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

中夜 zhōngyè

zhōngyè noun late night
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
Notes: 22:00-02:00; a four hour period in the traditional Chinese time of day

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 26
Śrīsarvabhūtaḍāmaratantrasūtra (Fo Shuo Jingang Shou Pusa Xiangfu Yiqie Bu Duo Da Jiao Wang Jing) 《佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經》 Scroll 3 9
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 14 7
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 191 7
Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 Scroll 2 7
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 6
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 6
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 5
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 25 5
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
中夜时 中夜時 於中夜時 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 28
中夜分 中夜分 爾時如來於中夜分 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 22
初夜中夜 初夜中夜 初夜中夜已過 Fa Hai Jing 《法海經》 Scroll 1 11
今日中夜 今日中夜 如來今日中夜於無餘涅槃而般涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 9
中夜后 中夜後 彼土於中夜後無有雲翳 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 9
今中夜 今中夜 於今中夜 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 7
中夜后夜 中夜後夜 初夜中夜後夜 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 10 7
中夜入 中夜入 我聞如來今日中夜入無餘涅盤 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 4
中夜叉 中夜叉 滿中夜叉 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 7 4
便于中夜 便於中夜 便於中夜 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
乃至中夜 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
中夜 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
中夜滅度 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
中夜 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
中夜 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
世尊中夜默然 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
如來中夜般涅槃 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
世尊中夜默然 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
爾時中夜第二明達 Scroll 40 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
中夜 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 2
中夜 Scroll 1 in Zhi Yi Jing 《治意經》 2
中夜 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
中夜 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
中夜 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
如來今日中夜無餘涅槃般涅槃 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
如來今日中夜無餘涅槃般涅槃 Scroll 44 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
中夜 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
中夜 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
中夜 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
沙門瞿曇今日中夜無餘涅盤 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
阿那律中夜早起 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
中夜 Scroll 1 in Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator 2
中夜 Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
中夜 Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
中夜第二 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1