NTI Reader
NTI Reader

中夜 zhōngyè

zhōngyè noun late night
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
Notes: 22:00-02:00; a four hour period in the traditional Chinese time of day

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 26
Śrīsarvabhūtaḍāmaratantrasūtra (Fo Shuo Jingang Shou Pusa Xiangfu Yiqie Bu Duo Da Jiao Wang Jing) 《佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經》 Scroll 3 9
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 191 7
Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 Scroll 2 7
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 14 7
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 6
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 6
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 2 5
Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 5
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 27 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
中夜时 中夜時 於中夜時 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 27
中夜分 中夜分 爾時如來於中夜分 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 22
初夜中夜 初夜中夜 初夜中夜已過 Fa Hai Jing 《法海經》 Scroll 1 11
中夜后 中夜後 彼土於中夜後無有雲翳 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 9
今日中夜 今日中夜 如來今日中夜於無餘涅槃而般涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 9
今中夜 今中夜 於今中夜 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 7
中夜后夜 中夜後夜 初夜中夜後夜 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 10 7
中夜叉 中夜叉 滿中夜叉 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 7 4
便于中夜 便於中夜 便於中夜 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 1 4
中夜入 中夜入 我聞如來今日中夜入無餘涅盤 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 4