NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

无间 (無間) wú jiān

wú jiān adjective very close / continuously / unbroken / indistinguishable
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位

Contained in

无间地狱无间狱极无间亲密无间五无间罪五无间五无间业等无间缘无间道受苦无间时间无间罪器无间身形无间众类无间

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 25 174
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 11 157
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 19 113
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 20 107
Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 Scroll 11 100
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 7 94
Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 7 94
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 170 89
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 55 77
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 119 77

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
无间等 無間等 正無間等 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 165
未无间 未無間 若比丘於此四聖諦未無間等者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 40
无间业 無間業 為遮未來無間業流 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 34
无间定 無間定 謂無間定 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 33
时无间 時無間 全界煩惱廣大麁重時無間斷 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 6 29
学无间 學無間 學無間等 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 26
造无间 造無間 造無間業 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 5 21
起无间 起無間 起無間等知 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 19
圣谛无间 聖諦無間 而言我當得苦滅道跡聖諦無間等者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 16
如实无间 如實無間 如實無間等起知 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 12 13

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
無間 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
無間 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
密緻無間 Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
第八無間 Scroll 19 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
無間 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
須彌山出入無間 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
無間 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
往昔無間 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 3
無間 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
修習無間 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 2
未來無間 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 1
無間 Scroll 1 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
無間 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
無間 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
無間 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 7
無間 Scroll 6 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
無間 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
波羅夷無間惡業 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
變化無間 Scroll 1 in Sanmojie Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《佛說三摩竭經》 1
無間 Scroll 1 in Ahan Zheng Xing Jing 《佛說阿含正行經》 1
無間 Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
出入無間存亡自由 Scroll 7 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
無間 Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
無間 Scroll 5 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
無間 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2