NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

满 (滿) mǎn

 1. mǎn adjective full
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'mǎn' 满 sv; NCCED 1 '满' 1)
 2. mǎn verb to be satisfied
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'mǎn' 满 bf 1; NCCED 1 '满' 2)
 3. mǎn verb to fill
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (ABC 'mǎn' 满 v 1; NCCED 1 '满' 5)
 4. mǎn adjective complacent / conceited
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 自满 (ABC 'mǎn' 满 bf 2; NCCED 1 '满' 3)
 5. mǎn verb to reach (a time) / to expire
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'mǎn' 满 v 2; NCCED 1 '满' 4)
 6. mǎn adjective whole / entire
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (NCCED 1 '满' 6)
 7. mǎn adverb completely
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'mǎn' 满 adv 1; NCCED 1 '满' 7)
 8. mǎn proper noun Manchu
  Domain: Anthropology 人类学 , Subdomain: China 中国 , Concept: Ethnic Group 民族
  Notes: In the sense of 满族 (ABC 'mǎn' 满 n 2; NCCED 2 '满')
 9. mǎn adverb very
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'mǎn' 满 adv 2)
 10. mǎn proper noun Man
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (ABC 'mǎn' 满 n 1)

Contained in

充满满足满面不满满意满清满怀小满满腔圆满自满饱满丰满满月美满琳琅满目满面春风千手千眼观世音菩萨大圆满无碍大悲心陀罗尼经满汉全席布满满身满腹千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经满族满洲满洲国满布布满填满加德满都大圆满满文吉祥圆满救度明行圆满满富满财满目琳琅满目成满圆满时遍满届满满水寺完满满者伯夷金玉满堂满满满愿子经月满满荼逻满拏罗

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 2 162
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 3 138
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 3 127
Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lianhua Tai Cang Bei Sheng Mantuluo Guangda Chengjiu Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》 Scroll 2 127

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
满度 滿度 父名滿度摩王 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 42
满时 滿時 王常以十五日月滿時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 23
日月满 日月滿 王常以十五日月滿時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 23
盛满 盛滿 盛滿黃金甖 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 20
满金 滿金 灌滿金棺 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 9
具足满 具足滿 是謂梵行支具足滿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
满银 滿銀 以金鉢盛滿銀粟 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 6
平满 平滿 足下平滿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
盈满 盈滿 城中人民皆悉盈滿 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 5
深满 深滿 四者其音深滿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
足下滿 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
十五日月滿 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
大典十五日月滿 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
十五日月滿 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
世尊十五日月滿 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
滿 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 10
滿 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 10
滿大城 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 24
滿大樂 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
取水滿 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
諸天滿虛空 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
滿大國 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
滿一劫一劫 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
滿仙人 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
不必滿四千 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
滿一切 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
所謂滿 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
滿 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 3
十五日盛滿 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
滿 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
滿摩尼摩尼 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
滿具足 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
滿空缺 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 9
滿 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 6
滿 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5