NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

  1. number seven
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
    Notes: (Unihan '七')
  2. ordinal seventh
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

七月十七大乱七八糟七项全能七嘴八舌战国七雄七俱胝佛母所说淮提陀罗尼经打七七塔寺七衣武经七书七言七佛阇耶跋摩七世七叶窟七叶岩七叶树七宝七事蹀躞七事三十七道品三十七菩提分法十七地论药师琉璃光七佛本愿功德经第七七政宝七彩过去七佛原始七佛七佛经七众道俗七众五家七派法华七喻七圣财七佛灭罪真言七觉支正七品第十七十七七千七百卷第七卷第十七七音略七发五派七宗七诫佛七禅七七宝塔

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
七日 七日 而諸天意欲留舍利七日之中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 31
七世 七世 此婆羅門七世已來父母真正 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 23
谓七 謂七 謂七非法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 13
过七 過七 過七日已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 11
七王 七王 七王敬視大典尊相 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 10
七日中 七日中 於七日中供養舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
围七 圍七 圍七由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 8
七由旬 七由旬 圍七由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 8
婆罗门七 婆羅門七 此婆羅門七世已來父母真正 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 6
七国王 七國王 七國王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
萬歲 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 17
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
善見日後 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
以為 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 41
萬歲 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 4
在世萬歲 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 3
戒法 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 12
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 12
何況 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 19
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 9
如來 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 15
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 7
恣意供養 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 11
以此國土 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
國境分為 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 12
人間 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 3
乃至 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
乃至 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
年中 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
三摩地 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 4
慧寶 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 14
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 30
Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 4