NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

既是 jìshì

jìshì verb since / as / being the case that
Domain: Classical Chinese 古文

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 10 14
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 14
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 9 11
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 3 10

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
今既是 今既是 汝今既是行放逸者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 11
既是汝等 既是汝等 如我既是汝等大師 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 347 5
世尊既是 世尊既是 世尊既是大仙覺 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 39 4
既是一 既是一 義既是一不可為 Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 1 3
既是有漏 既是有漏 八識體既是有漏無記性攝 Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 1 3
识既是 識既是 識既是苦 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 34 3
既是出家 既是出家 既是出家或容再面 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 18 3
既是刹利 既是剎利 我身既是剎利族姓 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 29 3
微尘既是 微塵既是 此之微塵既是虛妄 Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 10 2
既是胜 既是勝 既是勝田 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 30 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
既是放逸 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 2
既是放逸 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
既是年少 Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
既是不宜屈尊 Scroll 1 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
太子既是性命 Scroll 3 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
既是大阿羅漢 Scroll 4 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
既是出生 Scroll 5 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
既是聖子 Scroll 16 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
既是聖子奴僕 Scroll 17 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
既是同日 Scroll 18 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
既是心中 Scroll 19 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
既是汝等大師 Scroll 347 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
既是汝等大師 Scroll 458 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
既是汝等大師 Scroll 522 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
既是汝等大師 Scroll 554 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
既是汝等大師 Scroll 565 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
阿難陀既是 Scroll 56 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
既是 Scroll 61 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
既是在家如是善巧說法 Scroll 99 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
既是造作善根 Scroll 109 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
既是微細 Scroll 110 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 2
既是 Scroll 19 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
摩耶生母既是 Scroll 30 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
既是 Scroll 17 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
既是 Scroll 28 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1