NTI Reader
NTI Reader

既是 jìshì

jìshì verb since / as / being the case that
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 10 14
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 14
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 9 11
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 3 10
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 9 9
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 4 9
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 2 9
Fazhi Yi Bian Guan Xin Er Bai Wen 《法智遺編觀心二百問》 Scroll 1 8
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 5 8
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 1 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
今既是 今既是 汝今既是行放逸者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 11
既是汝等 既是汝等 如我既是汝等大師 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 347 5
世尊既是 世尊既是 世尊既是大仙覺 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 39 4
识既是 識既是 識既是苦 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 34 3
既是有漏 既是有漏 八識體既是有漏無記性攝 Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 1 3
既是刹利 既是剎利 我身既是剎利族姓 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 29 3
既是一 既是一 義既是一不可為 Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 1 3
既是出家 既是出家 既是出家或容再面 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 18 3
既是世尊 既是世尊 既是世尊兄弟 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 10 2
体既是 體既是 之境體既是空 Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 Scroll 8 2