NTI Reader
NTI Reader

既是 jìshì

jìshì verb since / as / being the case that
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 14
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 10 14
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 9 11
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 3 10
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 4 9
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 9 9
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 2 9
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 3 8
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 1 8
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 7 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
今既是 今既是 汝今既是行放逸者 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 11
既是汝等 既是汝等 如我既是汝等大師 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 347 5
世尊既是 世尊既是 世尊既是大仙覺 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 39 4
识既是 識既是 識既是苦 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 34 3
既是出家 既是出家 既是出家或容再面 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 18 3
既是一 既是一 義既是一不可為 Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 1 3
既是有漏 既是有漏 八識體既是有漏無記性攝 Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 1 3
既是刹利 既是剎利 我身既是剎利族姓 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 29 3
既是圣子 既是聖子 我今既是聖子之友 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 16 2
微尘既是 微塵既是 此之微塵既是虛妄 Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 10 2