NTI Reader
NTI Reader

厌足 (厭足) yànzú

yànzú verb to satisfy / to be satisfied
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In the sense of 满足 (Guoyu '厭足')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 8 20
Drumakinnararājaparipṛcchā (Fo Shuo Dun Zhen Tuo Luo Suo Wen Rulai Sanmei Jing) 《佛說伅真陀羅所問如來三昧經》 Scroll 1 17
Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 7 15
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 45 14
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 4 14
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 6 12
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 76 12
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 11
Fo Shuo Chao Ri Ming Sanmei Jing 《佛說超日明三昧經》 Scroll 2 10
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 42 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无有厌足 無有厭足 無有厭足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 259
不知厌足 不知厭足 不知厭足 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 153
厌足心 厭足心 菩薩所行無厭足心 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 17 49
不生厌足 不生厭足 汝行幾法不生厭足 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 9 16
厌足王 厭足王 問無厭足王所在之處 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 66 13
知厌足 知厭足 知厭足者少耳 Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 Scroll 1 10
厌足时 厭足時 無厭足時 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 24 9
厌足法 厭足法 此內心無厭足法以何為緣 Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 Scroll 1 9
未曾有厌足 未曾有厭足 未曾有厭足 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 76 7
未厌足 未厭足 猶未厭足 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 36 7