NTI Reader
NTI Reader

shù

shù noun straight vertical character stroke
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Archaic variant of 竖 / 豎

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 125
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 7 59
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 56
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 7 50
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 46
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 13 45
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 2 44
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 11 41
Sheng He Ye Ge Li Fu Da Wei Nu Wang Li Cheng Da Shen Yan Gongyang Niansong Yi Gui Fa Pin 《聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品》 Scroll 2 40
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Ban Da Luo Da Shenli Dou She Yiqie Zhou Wang Tuoluoni Jing Da Wei De Zui Sheng Jin Lun Sanmei Zhou Pin 《大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神力都攝一切呪王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧呪品》 Scroll 1 38

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
毛竪 毛竪 賢者阿難心驚毛竪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 102
竪立 竪立 教勸竪立以成其信 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 38
竪处 竪處 最為可畏毛竪處 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 6
竪幢幡 竪幢幡 竪幢幡蓋七寶交露車 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 5
竪纯 竪純 竪純青色難降伏幡 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 4
竪之后 竪之後 既竪之後 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 4
竪憍慢 竪憍慢 竪憍慢幢擊貢高鼓 Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing 《師子月佛本生經》 Scroll 1 4
悉竪 悉竪 毛孔悉竪 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 4
起竪 起竪 衣毛起竪 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 4
竪立法 竪立法 竪立法幢 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 3