NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shù

shù noun straight vertical character stroke
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: Archaic variant of 竖 / 豎

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 125
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 7 59
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 56
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 7 50
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 46
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 13 45
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 2 44
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 11 41
Sheng He Ye Ge Li Fu Da Wei Nu Wang Li Cheng Da Shen Yan Gongyang Niansong Yi Gui Fa Pin 《聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品》 Scroll 2 40
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Ban Da Luo Da Shenli Dou She Yiqie Zhou Wang Tuoluoni Jing Da Wei De Zui Sheng Jin Lun Sanmei Zhou Pin 《大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神力都攝一切呪王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧呪品》 Scroll 1 38

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
毛竪 毛竪 賢者阿難心驚毛竪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 102
竪立 竪立 教勸竪立以成其信 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 38
竪处 竪處 最為可畏毛竪處 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 6
竪幢幡 竪幢幡 竪幢幡蓋七寶交露車 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 5
悉竪 悉竪 毛孔悉竪 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 4
竪之后 竪之後 既竪之後 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 4
起竪 起竪 衣毛起竪 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 4
竪憍慢 竪憍慢 竪憍慢幢擊貢高鼓 Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing 《師子月佛本生經》 Scroll 1 4
竪纯 竪純 竪純青色難降伏幡 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 4
竪立法 竪立法 竪立法幢 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
心驚 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
驚起 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
立身 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 1
可畏 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 5
青色降伏 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 4
齊王 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 3
向上 Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
其中可畏 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
青色降旗 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
恐怖 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
聞已 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2