NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shàn

 1. shàn adjective virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 善良 (CCD '善' 1; FE '善' 1; GHDC '善' 1)
 2. shàn adjective happy
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 善 is the same as 吉 (GHDC '善' 5)
 3. shàn adjective good
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 善 is the same as 良好 (CCD '善' 3)
 4. shàn adjective kind-hearted
  Domain: Ethics 道德
  Notes: Synonym discussion: in this sense 善 is the same as 友好 (CCD '善' 4; GHDC '善' 2)
 5. shàn verb to be skilled at something
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 善 is the same as 工巧 (ABCE '善'; CCD '善' 7; FE '善' 2)
 6. shàn adjective familiar
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 善 is the same as 熟悉 (CCD '善' 5; GHDC '善' 7)
 7. shàn verb to repair
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (FE '善' 4)
 8. shàn verb to admire
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 善 is the same as 羡慕
 9. shàn verb to praise
  Domain: Language 语言
  Notes: Synonym discussion: in this sense 善 is the same as 赞许 (GHDC '善' 4)
 10. shàn adverb numerous / frequent / easy
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 善 is the same as 常 or 易 (CCD '善' 9; GHDC '善' 5)
 11. shàn adjective kuśala / kusala / virtuous
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: From Sanksrit: kuśala, Pali: kusala, Japanese: zen; literally meaning 'right, proper, suitable, good' in Sanskrit (BL 'kuśala'; FGDB '善'; BCSD '善'; MW 'kuśala')
 12. shàn phonetic shan
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Used in transliteration of Sanskrit loan words. For exammple, 善臂 Subāhu (BCSD '善臂')
 13. shàn proper noun Shan
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD '善' 10; GHDC '善' 10)

Contained in

完善改善慈善多多益善善于能歌善舞善良妥善善知识十善业道经慈善会同心慈善会与人为善善款善心行善善行善缘广结善缘善意善无畏慈善寺大兴善寺善法善业十善善巧善财难舍鲁明善善见寺菩斯里善佩寺善信菩斯里善佩佛鄯善善跏趺坐善慧善财童子和善善财大善秋月救度安隐柔善母大柔善救度善现善现天善观善好见善逝善趣三善趣善化寺善哉

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
善宿 善宿 先夜隸車子善宿比丘來至我所 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 60
善生 善生 名曰善生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 44
告善 告善 佛告善宿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 19
修善 修善 滅惡修善 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 14
善可 善可 善可講說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 14
少善 少善 今者寧可更增少善 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 10
善来 善來 善來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
善调 善調 善調七牙住 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
能善 能善 以能善解法性故知 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
善听 善聽 汝等當善聽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 24
憶念 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
汝等受持 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
講說 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
律儀 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 2
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 16
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 30
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 8
護持禁戒 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 18
無能 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 6
名曰 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 12
安立 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 9
非我 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 11
優婆塞 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 8
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 6
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 5
地方人眾 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 5
漸次無毒 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 7
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
不能 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 8
正行 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 7