kān

 1. kān verb to investigate / to examine / to survey
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 调查 (GHC '勘' 2; Kroll 2015 '勘' 2)
 2. kān verb to compare / to collate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 校订 (GHC '勘' 1; Kroll 2015 '勘' 1)

Contained in

Also contained in

勘探中俄勘分西北界约记勘察勘查校勘勘定校勘学勘验探勘查勘丈勘勘测勘界勘误勘误表踏勘

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 11 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 33
 • Scroll 20 Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 — count: 27
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 19
 • Scroll 3 Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 — count: 15
 • Scroll 12 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 14
 • Scroll 2 Outline of the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論掌中樞要》 — count: 13
 • Scroll 15 Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 — count: 13
 • Scroll 22 Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 — count: 11
 • Scroll 21 Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 — count: 10
 • Scroll 1 Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 — count: 10

Collocations

 • 勘梵本 (勘梵本) 故更重勘梵本一一詳定 — Sarvadurgatipariśodhana-uṣṇīṣavijayadhāraṇī (Fo Shuo Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Jing) 《佛說佛頂尊勝陀羅尼經》, Scroll 1 — count: 15
 • 勘问 (勘問) 縛之勘問 — Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》, Scroll 7 — count: 8
 • 勘经 (勘經) 勘經像與大悲本同 — Pishamen Yi Gui 《毘沙門儀軌》, Scroll 1 — count: 5
 • 勘集 (勘集) 今勘集藏傳亦作此說 — Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》, Scroll 1 — count: 5
 • 捡勘 (撿勘) 同時撿勘之珍記 — Cishi Pusa Lue Xiu Yujia Niansong Fa 《慈氏菩薩略修瑜伽念誦法》, Scroll 2 — count: 4
 • 勘说 (勘說) 勘說處 — Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》, Scroll 1 — count: 4
 • 待勘 (待勘) 此須待勘 — Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》, Scroll 1 — count: 4
 • 重勘 (重勘) 於大興善寺重勘天竺多羅葉本 — The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》, Scroll 1 — count: 4
 • 今勘 (今勘) 今勘集藏傳亦作此說 — Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》, Scroll 1 — count: 4
 • 勘会 (勘會) 勘會委的 — Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》, Scroll 1 — count: 3