NTI Reader
NTI Reader

至大 Zhìdà

Zhìdà proper noun Zhida reign
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Reign Name 年号
Notes: 1308-1311, reign of Emperor Wuzong of Yuan 元武宗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 9
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 22 9
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 13 7
You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 Scroll 1 6
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 6 6
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 5
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 1 4
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 13 4
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 4
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 3 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
至大海 至大海 下至大海 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 17
往至大 往至大 往至大林 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 12
至大地狱 至大地獄 阿毘至大地獄 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 11
毘至大 毘至大 阿毘至大地獄 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 10
至大众 至大眾 何由能得至大眾所 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 8
至大城 至大城 欲至大城 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 23 7
至大道 至大道 悉令至大道 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 4 6
至大林 至大林 至大林處坐一樹下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
至大灭度 至大滅度 和慈四等至大滅度 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 5
至大宝洲 至大寶洲 至大寶洲 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 44 4