huàn

 1. huàn verb to suffer from a misfortune
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 遭逢 (CCD '患' 1; Guoyu '患' v 2; Unihan '患')
 2. huàn noun a misfortune / a calamity
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 祸害 or 灾难; for example, 水患 'a flood' (CCD '患' 3; Guoyu '患' n; Kroll 2015 '患' 2; Unihan '患')
 3. huàn verb to worry / to be troubled
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 忧虑 or 担心; for example, the idiom 患得患失 'worry about gains and losses' (CCD '患' 2; Guoyu '患' v 1; Kroll 2015 '患' 1a; Unihan '患')
 4. huàn noun troubles / vexation
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '患' 1)
 5. huàn noun illness
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '患' )

Contained in

Also contained in

忧患隐患患者患得患失祸患病患过患患病医患防患患难之交灾患患难外患罹患水患精神病患伤患患处不患寡而患不均边患防患未然饱经忧患欲加之罪,何患无辞后患人畜共患症姑息遗患心脏疾患患晚期人满为患可共患难后患无穷患儿患有患病者解离性人格疾患防患未萌不患寡而患不均内忧外患患难见真情养痈贻患养痈遗患养虎为患

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 17 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 126
 • Scroll 2 Adhyāśayasañcodana (Fajue Jing Xin Jing) 《發覺淨心經》 — count: 57
 • Scroll 12 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 — count: 52
 • Scroll 50 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 49
 • Scroll 2 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 44
 • Scroll 1 Zhi Yi's Meditation Chant 《天台智者大師禪門口訣》 — count: 40
 • Scroll 3 New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 — count: 38
 • Scroll 52 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 38
 • Scroll 1 Qi Yao Xingchen Bie Xing Fa 《七曜星辰別行法》 — count: 37
 • Scroll 25 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 34

Collocations

 • 厌患 (厭患) 厭患此輩鬪訟之聲 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 8 — count: 61
 • 色患 (色患) 我心中生不觀色患 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 17 — count: 44
 • 苦患 (苦患) 令無苦患而不貢高 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 13 — count: 35
 • 识患 (識患) 若於識患隨順覺 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 1 — count: 23
 • 受患 (受患) 所可受患惱 — Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》, Scroll 1 — count: 22
 • 想患 (想患) 我心中生身病想患 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 17 — count: 21
 • 患如实知 (患如實知) 云何色患如實知 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 2 — count: 20
 • 患厌 (患厭) 聞已當患厭 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 10 — count: 17
 • 疑患 (疑患) 我心中生此疑患 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 17 — count: 15
 • 无念患 (無念患) 我心中生無念患 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 17 — count: 12