NTI Reader
NTI Reader

睡觉 (睡覺) shuìjiào

shuìjiào verb to sleep
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
Notes: For example, 他不吃饭,也不睡觉 'He does not eat and he also does not sleep.' (Ye Shengtao, 1999, p. 4)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 2 2
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 40 2
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 27 2
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 32 2
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 2 2
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 25 2
Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》 Scroll 6 2
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 16 2
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 18 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 54 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人睡觉 人睡覺 諸人睡覺 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 19 6
王睡觉 王睡覺 王睡覺已作是思惟 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 4
犹如睡觉 猶如睡覺 猶如睡覺 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 34 3
及睡觉 及睡覺 及睡覺已 Dasheng Xian Shi Jing 《大乘顯識經》 Scroll 1 3
睡觉不见 睡覺不見 妻從睡覺不見耶舍 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 6 3
睡觉观 睡覺觀 餘九大地八煩惱大地睡覺觀眠時心 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 24 2
五者睡觉 五者睡覺 五者睡覺心易入善覺觀法 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 18 2
睡觉去 睡覺去 行住坐臥睡覺去來 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 2
行住坐臥睡觉 行住坐臥睡覺 行住坐臥睡覺去來 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 2
睡觉安隐 睡覺安隐 睡覺安隱常見善夢 Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 3 2