NTI Reader
NTI Reader

睡觉 (睡覺) shuìjiào

shuìjiào verb to sleep
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
Notes: For example, 他不吃饭,也不睡觉 'He does not eat and he also does not sleep.' (Ye Shengtao, 1999, p. 4)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 1 2
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 25 2
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 2 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 54 2
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 40 2
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 27 2
Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》 Scroll 6 2
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 18 2
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 18 2
Wu Suoyou Pusa Jing 《無所有菩薩經》 Scroll 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人睡觉 人睡覺 諸人睡覺 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 19 6
王睡觉 王睡覺 王睡覺已作是思惟 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 4
犹如睡觉 猶如睡覺 猶如睡覺 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 34 3
及睡觉 及睡覺 及睡覺已 Dasheng Xian Shi Jing 《大乘顯識經》 Scroll 1 3
睡觉不见 睡覺不見 妻從睡覺不見耶舍 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 6 3
云睡觉 雲睡覺 上音挍下音悟考聲云睡覺也集訓云眠寤也說文覺寤也經文從穴從中音心從告作 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 11 2
睡觉安隐 睡覺安隐 睡覺安隱常見善夢 Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 3 2
行住坐臥睡觉 行住坐臥睡覺 行住坐臥睡覺去來 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 2
睡觉去 睡覺去 行住坐臥睡覺去來 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 2
久睡觉 久睡覺 彼將死時如久睡覺還起心想 Abhidharmāvatāraprakaraṇā (Ru Apidamo Lun) 《入阿毘達磨論》 Scroll 2 2