NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

睡觉 (睡覺) shuìjiào

shuìjiào verb to sleep
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
Notes: For example, 他不吃饭,也不睡觉 'He does not eat and he also does not sleep.' (Ye Shengtao, 1999, p. 4)

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 1 2
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 25 2
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 2 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 54 2
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 40 2
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 27 2
Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》 Scroll 6 2
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 18 2
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 18 2
Wu Suoyou Pusa Jing 《無所有菩薩經》 Scroll 2 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
人睡觉 人睡覺 諸人睡覺 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 19 6
王睡觉 王睡覺 王睡覺已作是思惟 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 4
睡觉不见 睡覺不見 妻從睡覺不見耶舍 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 6 3
犹如睡觉 猶如睡覺 猶如睡覺 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 34 3
及睡觉 及睡覺 及睡覺已 Dasheng Xian Shi Jing 《大乘顯識經》 Scroll 1 3
睡觉观 睡覺觀 餘九大地八煩惱大地睡覺觀眠時心 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 24 2
睡觉安隐 睡覺安隱 睡覺安隱常見善夢 Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 3 2
行住坐臥睡觉 行住坐臥睡覺 行住坐臥睡覺去來 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 2 2
久睡觉 久睡覺 彼將死時如久睡覺還起心想 Abhidharmāvatāraprakaraṇā (Ru Apidamo Lun) 《入阿毘達磨論》 Scroll 2 2
睡觉心 睡覺心 五者睡覺心易入善覺觀法 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 18 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
比丘睡覺 Scroll 47 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
睡覺思惟 Scroll 3 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
睡覺 Scroll 19 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
忽然睡覺 Scroll 26 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
睡覺 Scroll 49 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
小時睡覺 Scroll 54 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
睡覺 Scroll 59 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
睡覺驚怖 Scroll 12 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
睡覺 Scroll 5 in The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 1
使世間睡覺 Scroll 4 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
睡覺 Scroll 79 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
睡覺 Scroll 11 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
睡覺 Scroll 37 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
睡覺 Scroll 11 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
睡覺 Scroll 37 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
睡覺夢中 Scroll 18 in Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 2
睡覺 Scroll 1 in Dasheng Xian Shi Jing 《大乘顯識經》 1
睡覺飽滿 Scroll 2 in Wu Suoyou Pusa Jing 《無所有菩薩經》 2
睡覺目視不明 Scroll 4 in Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 1
睡覺 Scroll 1 in Fo Shuo Chu Fenshuo Jing 《佛說初分說經》 1
睡覺 Scroll 1 in Bhavasaṅkrāntisūtra (Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing) 《佛說大乘流轉諸有經》 2
及其睡覺 Scroll 1 in Rājāvavādaka (Fo Wei Sheng Guang Tianzi Shuo Wangfa Jing) 《佛為勝光天子說王法經》 1
睡覺 Scroll 5 in Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Wei Ceng You Zhengfa Jing) 《佛說未曾有正法經》 1
睡覺 Scroll 9 in Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 1
睡覺 Scroll 6 in Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 1