niè

 1. niè noun alum
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '涅' 1, p. 325)
 2. niè verb to blacken
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '涅', v; Kroll 2015 '涅' 1a, p. 325; Unihan '涅')
 3. niè verb to block; to clog
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '涅' 3, p. 325)
 4. niè noun black mud; slime
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '涅', n; Kroll 2015 '涅' 2, p. 325; Unihan '涅')
 5. niè noun black mud
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Japanese: netsu, or: detsu (BCSD '涅', p. 725; SH '涅', p. 327; Unihan '涅')
 6. niè noun cessation
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: nirodha, Pali: nirodha (Dhammajoti 2013, p. 8; Edgerton 1953 'nirodha', p. 300; MW 'nirodha')
 7. niè proper noun Nirvana
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: nirvāṇa; see 涅槃 (FGDB '涅槃')

Contained in

Also contained in

羽涅埃涅阿斯纪涅白海涅乔尔乔涅

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 18 Dasheng Yi Zhang 大乘義章 — count: 43
 • Scroll 6 Guang Zan Jing 光讚經 — count: 26 , has English translation
 • Scroll 1 Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui (Diamond Pinnacle and Lotus Division Chanting Ritual Manual) 金剛頂蓮華部心念誦儀軌 — count: 24
 • Scroll 7 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 21
 • Scroll 1 Niepan Zong Yao 涅槃宗要 — count: 20
 • Scroll 3 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 放光般若經 — count: 18
 • Scroll 11 Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 鞞婆沙論 — count: 15
 • Scroll 2 Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 本事經 — count: 14
 • Scroll 7 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 大寶積經 — count: 14 , has English translation
 • Scroll 2 Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 金光明最勝王經疏 — count: 13

Collocations

 • 僧涅 (僧涅) 即時逮得僧那僧涅弘誓之鎧 — Fo Shuo Lu Mu Jing 佛說鹿母經, Scroll 1 — count: 96
 • 涅里 (涅裡) 摩娛努王復生涅里姹儞彌佉努王 — Zhong Xu Mohe Di Jing 佛本行集經, Scroll 1 — count: 12
 • 涅伽 (涅伽) 漏涅伽多禰阿牟隸牟羅波利瞋禰 — Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 大乘悲分陀利經, Scroll 1 — count: 8
 • 般涅 (般涅) 般涅言無 — Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 大般涅槃經, Scroll 28 — count: 8
 • 涅文 (涅文) 佉婆涅文支 — Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 大方等大集經, Scroll 49 — count: 7
 • 涅隷 (涅隷) 涅隷第 — The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 妙法蓮華經, Scroll 7 — count: 6
 • 涅罗 (涅羅) 涅羅頗羅三目多阿延陀 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 悲華經, Scroll 1 — count: 5
 • 僧伽涅 (僧伽涅) 僧伽涅瞿沙禰 — The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 妙法蓮華經, Scroll 7 — count: 5
 • 涅寐 (涅寐) 涅寐帝欝特迦 — Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 大方等大集經, Scroll 49 — count: 5
 • 涅磨 (涅磨) 至涅磨羅他 — Xingqi Xing Jing 佛說興起行經, Scroll 1 — count: 5