NTI Reader
NTI Reader

miǎn

 1. miǎn verb to spare
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '免')
 2. miǎn verb to excuse from
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '免')
 3. miǎn verb to evade
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '免')

Contained in

避免免费任免免职不免免得免除难免未免以免脱免免遭免费流通佛说嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经免于免疫力免疫不可避免蠲免袒免赦免解免免税免受罢免免疫系统免掉减免宽免豁免幸免特免免礼免役自然免疫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 25
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 7 20
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 5 18
Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 17
Guanyin Yi Shu 《觀音義疏》 Scroll 1 16
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 47 15
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 5 14
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 14
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 2 14
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 6 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
免脱 免脫 然後得免脫為良民 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 29
求免 求免 當求免脫 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 16
能免 能免 我能免不 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 12
免离 免離 欲疾免離 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 9
获免 穫免 世主牢獄早獲免難 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 3 7
免难 免難 設何方計而得免難 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 4 7
可免 可免 如是無常誰能可免 Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 Scroll 1 7
首免 首免 光音諸天首免其災 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 6
不能免 不能免 如失保調亦不能免 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 6
免死 免死 欲得免死 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 6