nóu

 1. nóu noun a hare / a small rabbit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Corrupted form (Unihan '㝹')
 2. nóu proper noun Nou
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: A family name (Unihan '㝹')

Contained in

阿㝹楼驮阿㝹夷经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 11 Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 — count: 21
 • Scroll 5 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 17
 • Scroll 1 Zun Sheng Pusa Suo Wen Yiqie Zhu Fa Ru Wuliang Men Tuoluoni Jing 《尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經》 — count: 15
 • Scroll 60 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 14
 • Scroll 36 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 — count: 14
 • Scroll 3 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 — count: 11
 • Scroll 18 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 — count: 11
 • Scroll 1 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 — count: 10
 • Scroll 15 Dīrghāgama 《長阿含經》 — count: 9
 • Scroll 7 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 — count: 9

Collocations

 • 㝹罗 (㝹羅) 有比丘名阿㝹羅度 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 5 — count: 25
 • 㝹楼 (㝹樓) 阿㝹樓駄語阿難言 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 3 — count: 20
 • 摩㝹 (摩㝹) 摩㝹闍 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 13 — count: 19
 • 佉㝹 (佉㝹) 至俱薩羅佉㝹婆提婆羅門村北 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 15 — count: 13
 • 婆㝹 (婆㝹) 南無薩遮婆㝹佛 — Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》, Scroll 10 — count: 9
 • 㝹婆提 (㝹婆提) 至俱薩羅佉㝹婆提婆羅門村北 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 15 — count: 9
 • 㝹佛 (㝹佛) 南無薩遮婆㝹佛 — Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》, Scroll 10 — count: 8
 • 檀㝹 (檀㝹) 一時佛遊㝹檀㝹國 — Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》, Scroll 2 — count: 7
 • 㝹㝹 (㝹㝹) 伽奈波槾枷廣㝹㝹尼樓婆那賒 — Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》, Scroll 1 — count: 6
 • 㝹迦利 (㝹迦利) 檀㝹迦利花 — Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》, Scroll 21 — count: 5